Lokalisering och utformning

Befintlig ledning är uppförd som luftledning. Ledningen är cirka 6,6 kilometer lång och utgår från Kvillsfors station som är belägen nordöst om samhället. Därefter går den genom en blandning av öppen mark och skogsmark fram till Järnforsens station. Emån korsas ett antal gånger. Alternativ teknisk lösning och alternativ lokalisering av ledningen har utretts och två stråk har tagits fram.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljöpåverkan redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till ansökan. I detta tidiga skede förutses miljöpåverkan av ett förlängt tillstånd främst bestå i en visuell påverkan på landskapsbilden samt natur-, vatten- och kulturmiljön. En ny luftledning eller markkabel inom ett nytt område medför en ny fysisk och visuell påverkan på de i området belägna natur-, vatten- och kulturmiljöintressena samt påverkar rådande markanvändning.

Vad händer nu?

Ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje har i november 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Kontaktperson

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution AB
johanna.brodd@eon.se