E.ON Energidistribution AB planerar att bygga och driva en ny 30 kV kraftledning i Västervik och Vimmerby kommuner. Ledningen avser att ansluta Lervik vindkraftpark. För att få bygga och driva ledningen har bolaget ansökt om tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Tillståndet söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan en ny transformatorstation vid en befintlig 130 kV luftledning och en ny kopplingsstation vid vindkraftpark Lervik. Kraftledningen avses anläggas som markkabel. Ett flertal sträckningsalternativ har utretts närmare. Ansökt sträckning går till stor del längs med befintliga vägar.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs ansökt sträckningsalternativ finns intresseområden för bland annat natur- och kulturmiljö. Påverkan på berörda intressen redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i mars månad 2020 skickats in till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen har en handläggningstid på minst 12 månader.

Vid frågor vänligen kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution AB
johanna.brodd@eon.se

Klas Lomberg
Eurowind Energy
klo@eurowindenergy.com

Dokument