E.ON Energidistribution AB planerar att bygga och driva en ny 30 kV kraftledning i Västervik och Vimmerby kommuner. Ledningen avser att ansluta Lervik vindkraftpark. För att få bygga och driva ledningen avser bolaget ansöka om tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Tillståndet söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan en ny transformatorstation vid en befintlig 130 kV luftledning och en ny kopplingsstation vid vindkraftpark Lervik. Kraftledningen avses anläggas som markkabel. Ett flertal sträckningsalternativ utreds närmare. Sträckningsalternativen går till stor del längs med befintliga vägar.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs sträckningsalternativen finns intresseområden för bl.a. natur- och kulturmiljö. Påverkan på berörda intressen redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

Kontaktpersoner

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution AB
johanna.brodd@eon.se

Klas Lomberg
Eurowind Energy
klo@eurowindenergy.com

Dokument