Lokalisering och utformning

För att ansluta Trafikverkets planerade omformarstation i Lockarp avser E.ON Energidistribution AB (E.ON) att samförlägga två nya 130 kV markkablar (2x130kV) på en sträcka motsvarande ca 0,8 km från befintlig transformatorstation. Normalt sett är utgångspunkten att för en ledning på högre spänningsnivåer att bygga luftledning på grund av överförningstekniska utmaningar med att använda en alltför stor andel kabel i nätet. Men på grund av den korta sträckan så förordnas i detta specifika fall markkabel. 

Förutsedd miljöpåverkan

Den berörda marken för föreslagna sträckningar består av en golfbana som måste korsas. Det finns även en damm och bostadshus i området. Eftersom markkabel förordas bedöms påverkan främst ske under byggskedet. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvens­beskrivning som ingår i kommande koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

För att få uppföra och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession för linje) enligt ellagen. Tillstånd söks hos Energimarknadsinspektionen. Inför koncession­sansökan genomförs samråd med bland annat myndigheter och särskilt berörda. Samråd är en möjlighet till påverkan och möjlighet att lyfta berörda aspekter för att finna den mest lämpliga lösningen för den nya ledningen. Samrådet är även värdefullt för att bidra till ett bra beslutsunderlag inför beslut om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Upplysningar och yttranden i samrådet kommer tillsammans med övriga förutsättningar i området utgöra underlag inför framtagandet av kommande koncessionsansökan.

E.ON Energidistribution AB bjuder med anledning av ovanstående in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet sker skriftligen. E.ON Energidistribution AB välkomnar eventuella yttranden på projektet senast den 10 mars 2023.

Yttranden och upplysningar kan skickas via e-post:

carolina.emanuelsson@nektab.se eller genom att brev till: 

Att: Carolina Emanuelsson

NEKTAB - Nordisk ElkraftTeknik AB

Kristian IV:s väg 3, Trade Center, vån 9

301 18 Halmstad

Kontaktperson:

Carolina Emanuelsson 

carolina.emanuelsson@nektab.se 

035-144431

Dokument