E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 50 kV kraftledning mellan
Löttorp och Böda i Borgholms kommun. Syftet med kraftledningen är att förstärka elnätet och förbättra reservmatningsmöjligheterna för norra Öland. E.ON Energidistribution AB har under hösten 2018 sökt tillstånd (nätkoncession) för den nya ledningen hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan en befintlig transformatorstation i Löttorp och en ny station, Böda samhälle. Sträckan mellan stationerna är cirka 7,5 kilometer. Ledningen är tänkt att etableras i form av en markförlagd kabel. Sträckningen är i huvudsak parallell med den idag befintliga 50 kV luftledningen mellan Löttorp och Böda. Denna ledning kommer bibehållas.

Vad händer nu?

Energimarknadsinspektionen behöver normalt cirka 12 månader för att handlägga och besluta om tillstånd för en ny ledning. Ansökan kommer remitteras de som myndigheten anser är berörda. När tillstånd erhållits kommer detta ligga till grund för en så kallad ledningsrättsförättning, där Lantmäteriet prövar frågan om tillträde till mark samt ersättning till berörda fastighetsägare.

Parallellt med Energimarknadsinspektionens prövning kommer E.ON Energidistribution att påbörja detaljprojektering av ledningen. För att säkerställa att denna blir så bra som möjligt för såväl ledningsägaren som berörda fastighetsägare, så önskar E.ON Energidistribution om möjligt tillträde till marken längs ledningssträckningen för vissa förundersökningar. Blankett om så kallat förundersökningsmedgivande kommer skickas ut till berörda fastighetsägare.

När tillstånd erhållits, markåtkomst säkrats och detaljprojektering genomförts kommer entreprenaden upphandlas. Därefter kommer själva byggnationen av den nya ledningen att påbörjas.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON Energidistribution utsedda kontaktpersoner för projektet. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

Kontaktpersoner

Mia Borgström
ÅF Industry AB
mia.borgstrom@afconsult.com

koncessioner@eon.se