Lokalisering och utformning

I Sjöbo kommun, mellan Lövestad och Björkhaga, avser E.ON Energidistribution AB att förlägga markkabel. Förläggning av markkabeln föranleds av att en 20 kV luftledning om cirka 5,5 kilometer ska raseras och ersättas med markkabel, som en del i vädersäkringen av våra lokalnät i Skåne.

Huvuddelen av den aktuella markkabeln omfattas av vår områdeskoncession. En delsträcka ligger inom Sjöbo Elnäts områdeskoncession och nätkoncession för linje behöver därmed sökas för denna delsträcka. En förordad markkabelsträcka har projekterats. Sträckan är cirka 5 kilometer lång och följer i relativt stor omfattning befintliga vägstrukturer. Markkabeln planeras att förläggas år 2019/2020. Efter det att kabeln tagits i drift kan luftledningen raseras.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljökonsekvenserna som ledningen medför bedöms som obetydliga till små. Miljöaspekter som bedömts i till tillståndsansökan tillhörande  miljökonsekvensbeskrivning, innefattar bland annat påverkan på natur- och vattenmiljö, kulturmiljö samt elektromagnetiska fält

Vad händer nu?

Ansökan om tillstånd för nätkoncession för linje (ny kabel) samt återkallelse av nätkoncession (befintlig luftledning) har i november 2018 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Jenny Wintzer
SWECO Energuide AB
Box 34044
100 26 Stockholm
jenny.wintzer@sweco.se

Patricia Brobeck
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
patricia.brobeck2@eon.se

Dokument