Lokalisering och utformning

Ledningssträckan är cirka 8,1 kilometer lång och går mellan Mårdaklev som är en adminsitrativ punkt och Sånabo som är en transformatorstation. Området kring ledningen är glest befolkat och ledningen berör skogsmark, öppen mark och sankmark.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör ett antal miljöintressen vilka finns redovisade i det samrådsunderlag som tagits fram och finns tillgängligt till höger på denna sida. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen kommer att redovisas mer detaljerat i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram inför ansökan om förlängt tillstånd.

Vad händer nu?

Samråd för projektet är avslutat och ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje har i februari 2018 lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Kontaktperson

Anders Fransson
E.ON Energidistribution
anders.a.fransson@eon.se

Dokument