Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan de befintliga transformatorstationerna Markaryd Norra och Markaryd Södra. Fågelvägen är det cirka 2 kilometer mellan stationerna. Ledningen avses förläggas i mark. Alternativa ledningsstråk för att finna den lämpligaste lokaliseringen av kraftledningen har studerats.

Förutsedd miljöpåverkan

De studerade ledningsstråken berör i olika omfattning bebyggelsen i Markaryd. Därtill har ett fåtal intresseområden avseende natur- och kulturmiljö identifierats. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan har i december 2016 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta angiven kontaktperson.

Kontaktperson

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se