Lokalisering och utformning

Mellan Munktorp och Grabboda i Österåkers kommun, Stockholms län finns en 20 kV ledning där tillståndet för ledningen har löpt ut. Ledningen har funnits i befintligt läge sedan 60-talet. E.ON påbörjade ett förlängningsärende för ledningen under början av 2018.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen är befintlig och inga åtgärder planeras för att ändra dess utförande eller strömlast. Detta medför att ingen ändring i nuvarande påverkan sker.

Elledningar i luft medför generellt visuell störning och kan även utgöra hinder för fåglar. Positiva konsekvenser som uppstår vid ledningsgator är att gatan fungerar som gynnsam biotop för många växter och djur som gynnas av att den hålls öppen från igenväxning.

Vad händer just nu?

Ett samrådsunderlag har tagits fram och skickats ut till berörda markägare, samt kommun och länsstyrelse. Samrådstiden för att inkomma med synpunkter pågick fram till den 23 mars 2018. Inkomna samrådsyttranden från anslutande nätägare medförde en dialog om att ledningen ev kunde tas bort. Det kunde konstaterats att både E.ON och anslutande nätägare klarar sin elförsörjning i området via andra ledningar. E.ON har därmed inlett ett raseringsärende och skickat in detta till Energimarknadsinspektionen för beslut.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Daniel Rasmusson
COWI AB
Hamntorget 5
252 21 Helsingborg
daru@cowi.com

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787, 851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se

Dokument