Lokalisering och utformning

I koncessionsansökan planerades ledningen att gå mellan Nallkullen vid Lungsjön i Sollefteå kommun, Västernorrlands län till en ny transformatorstation vid vindkraftpark Björkvattnet i Ragunda kommun, Jämtlands län. I fortsatta analyser har det visat sig möjligt att ansluta vindkraften till en befintlig transformatorstation i vindkraftanläggningen Björkhöjden dit en befintlig 130 kV ledning ansluter. Huvudalternativet är fortfarande en 30 kV markkabel längs med befintliga vägar i huvudsak.

Förutsedd miljöpåverkan

Denna justerade sträcka är påtagligt kortare, berör färre markägare och färre naturvärden. I en kompletterande MKB kommer miljöpåverkan att beskrivas mer detaljerat.

Vad händer just nu?

Koncessionsansökan för en markkabel Nallkullen-Björkvattnet lämnades in till Energimarknadsinspektionen (EI) i december 2017. 2018-09-21 skickades en komplettering av ansökan in med anslutning till befintlig station Björkhöjden. Ei har skickat ut ansökan på remiss till berörda. Tillståndsbeslut kan förväntas till sommaren 2019.

Kontaktpersoner

Hanna Markström
SWECO Energuide AB
Att. Hanna Markström
Box 34044
100 26 Stockholm
hanna.markstrom@sweco.se

Linus Edström
E.ON Energidistribution AB
Box 787
851 22 Sundsvall
linus.edstrom@eon.se

Samrådsunderlag

Koncessionsansökan