Lokalisering och utformning

E.ON har ansökt om tillstånd för en 130 kV markkabel mellan stationerna Sektorn, vid Himmelstalundsparken, och Triangeln, vid Södra kajen, i centrala Norrköping. E.ON äger den befintliga markkabeln och behöver för att säkra elleveransen i centrala Norrköping ersätta den nu uttjänta kabeln.

Ett flertal olika stråk har utretts för att finna den mest lämpliga placeringen för den nya kabeln. Dessa stråk har varit ute för samråd hos allmänhet och myndigheter och resulterat i att några sträckningar har kunnat väljas ut för att gå vidare med i ytterligare ett samråd. Efter detta samråd togs beslut om en sträckning som E.ON nu ansökt om nätkoncession för.

Förutsedd miljöpåverkan

För att minimera påverkan på känsliga värden i staden, men även på grund av att den befintliga kabeln måste vara i drift under byggtiden, föreslås kabeln få ligga kvar i marken och den nya kabeln förläggas i ett nytt läge.

Samråden syftar till att utreda vilket alternativ som ger minst negativ påverkan på människors hälsa, samt natur- och kulturvärden.

En markkabel blir i driftskedet inte synlig. Under byggtiden kan viss miljöpåverkan uppstå genom schaktning och markarbeten. Då en markkabel anläggs i stadsmiljö uppstår under anläggningstiden viss störning i trafik och framkomlighet.

Vad händer just nu?

Ansökan om linjekoncession skickades in till Ei i april 2019. Energimarknadsinspektionen behöver normalt cirka 12 månader för att handlägga och besluta om tillstånd för en ny ledning. Ansökan kommer remitteras till de som myndigheten anser är berörda. Vid frågor vänligen kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktperson

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
malin.axner@eon.se