E.ON Energidistribution AB planerar att bygga två nya 30 kV markförlagda ledningar för att ansluta ny vindkraft i Örken. Syftet med ledningarna är att överföra den el som vindkraftverken producerar till elnätet. Projektet är beläget utanför Fröslida på gränsen mellan Halmstads och Hylte kommuner. Tillstånd för de nya ledningarna ska sökas hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

De nya ledningarna är tänkta att markkabelförläggas. Två stråk har identifierats som möjliga.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom området finns intresseområden avseende bland annat natur-, vatten-, och kulturmiljö. I vilken utsträckning dessa berörs beror på slutligt val av lokalisering av de nya ledningarna. Påverkan på berörda intressen kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vi välkomnar synpunkter

Inför ansökan om tillstånd för ledningarna genomförs samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ett samrådsunderlag med mer information finns att ladda ner på sidan. Har ni frågor eller vill ha samrådsunderlaget via post eller mejl är ni välkomna att kontakta Emma Kruger.

Synpunkter på projektet lämnas skriftligen senast den 20 december.

Kontaktpersoner

Emma Kruger
ÅF Energy
emma.kruger@afconsult.com

Rickard Främgård
E.ON Energidistribution AB
rickard.framgard@eon.se

Dokument