E.ON Energidistribution AB (E.ON) har sökt tillstånd för flytt och markförläggning av två befintliga 130 kV luftledningar vid Östrand i Timrå kommun. Ombyggnationen krävs för att möjliggöra planerad expansion av industriverksamhet vid Östrand.

Lokalisering och utformning

Det ansökta huvudalternativet innefattar markförläggning av befintliga luftledningar längs en sträcka av totalt cirka 2 km. Den förordade kabelsträckningen är förskjuten något västerut relativt luftledningarnas sträckning och följer till största delen befintlig infrastruktur i form av järnväg och väg.

Vad händer nu?

E.ON har beviljats nätkoncession av Energimarknadsinspektionen, vilket ger tillstånd att bygga ledningen. Innan byggnation påbörjas arbetar E.ON med att säkra den mark som behövs för att flytta och markförlägga ledningarna. Detta kan ske via så kallad servitutsavtal med berörda fastighetsägare och/eller genom en så kallad ledningsrättsförrättning i Lantmäterimyndighetens regi. Som en del i denna process kommer en värdering göras av den mark som berörs av de nya sträckningarna. Denna värdering kommer att ligga till grund för ersättning till berörda fastighetsägare för det intrång som kan förväntas uppstå. 

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till kontaktperson för projektet.

Kontaktpersoner

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787, 851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se