E.ON Energidistribution AB (E.ON) har sökt tillstånd för flytt och markförläggning av två befintliga 130 kV luftledningar vid Östrand i Timrå kommun. Ombyggnationen krävs för att möjliggöra planerad expansion av industriverksamhet vid Östrand.

Lokalisering och utformning

Det ansökta huvudalternativet innefattar markförläggning av befintliga luftledningar längs en sträcka av totalt cirka 2 kilometer. Den förordade kabelsträckningen är förskjuten något västerut relativt luftledningarnas sträckning och följer till största delen befintlig infrastruktur i form av järnväg och väg.

Vad händer nu?

Tillståndsansökan lämnades in till prövande myndighet i maj 2018. Normalt tar det cirka 12 månader innan myndigheten beslutar om koncession beviljas eller ej. I väntan på tillståndet arbetar E.ON med att säkra den mark som behövs för att flytta och markförlägga ledningarna. Detta kan ske via så kallade servitutsavtal med berörda fastighetsägare och/eller genom en så kallad ledningsrättsförättning i Lantmäterimyndighetens regi. Som en del i denna process kommer en värdering göras av den mark som berörs av de nya sträckningarna. Denna värdering kommer att ligga till grund för ersättning till berörda fastighetsägare för det intrång som kan förväntas uppstå. Parallellt med ovanstående kommer E.ON påbörja detaljprojektering av kabelförläggningen samt raseringen av de befintliga ledningarna.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON utsedda kontaktpersoner för projektet. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

Kontaktpersoner

Daniel Rasmusson
COWI AB
daru@cowi.com

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se