Lokalisering och utformning

Ledningssträckan är cirka 200 meter lång. Ledningen går parallellt med en annan 40 kV luftledning från transformatorstationen vid Pauliström vidare till avgreningspunkt på ledningen mot Mariannelund. Ledningen går genom skogsmark. Inga bostadshus finns i direkt närhet till kraftledningen. Ledningens sträckning framgår av kartan i samrådsunderlaget som finns som dokument till höger.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör ett fåtal miljöintressen vilka finns redovisade i framtaget samrådsunderlag. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje har i juni 2017 lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Kontaktperson

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution AB
johanna.brodd@eon.se
0722-15 40 12

Dokument