E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en dubbel 130 kV kraftledning. Projektet är beläget cirka en kilometer sydväst om Perstorps tätort i norra Skåne. Tillstånd för den nya ledningen ska sökas hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Den planerade ledningen kommer att utgå från en befintlig 130 kV luftledning med beteckningen "130 kV Söderåsen – Perstorp" i höjd med Björstorp och ansluta till en ny mottagningsstation som planeras att anläggas väster om Perstorp Industriparks verksamhetsområde. E.ON Energidistribution AB har undersökt olika alternativ för ledningssträckningar samt för tekniskt utförande: två alternativ till luftledningssträcka och ett alternativ med markkabel.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med planerad sträckning finns ett antal intresseområden. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan. 

Vi välkomnar dina synpunkter

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ett samrådsunderlag med mer information finns att ladda ner här på sidan. Har du frågor eller vill ha samrådsunderlaget via post eller mejl är du välkommen att kontakta Daniel Rasmusson.

Synpunkter på projektet lämnas skriftligen senast den 4 januari 2021 till Daniel Rasmusson.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktpersoner

Daniel Rasmusson
COWI AB
Drottninggatan 20-22
252 21 Helsingborg
daru@cowi.com

Patricia Brobeck
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
patricia.brobeck2@eon.se

Dokument