Lokalisering och utformning

Aktuellt område ligger mellan Ramsele och Näsåker i Sollefteå kommun. Två större vindkraftsanläggningar vid Ranasjöberget och Salsjön samt en mindre på Flakaberget ska anslutas till elnätet. Detta planeras att ske genom två luftledningar som går ihop vid Flakaberget och därifrån fortsätter i en gemensam ledning till Betåsen.

Ledningen kan komma att utföras som 130 kV luftledning med träportalstolpar eller stålrörsstolpar. Skogsgatan blir ca 40 meter i ny sträckning och ca 25 meter breddning av befintlig gata där ledningarna går parallellt med stamnätsledningar.

Förutsedd miljöpåverkan

Luftledningar påverka miljön genom markintrång, för fåglar, magnetfält och störningar i byggskedet. Påverkan på miljön har beskrivits i de MKB:er som bifogats ansökningar för ledningarna.

Vad händer just nu?

Tillståndsansökningar för en ledningen från Salsjön till Flakaberget och en ledning från Ranasjöhöjden-Flakaberget-Betåsen skickades in till Energimarknadsinspektionen (Ei) sommaren 2018. Ei har skickat ut ansökningarna till berörda på remiss vintern 2018-19. Beslut för ledningarna kan förväntas sommar/höst 2019. Vindkraftsanläggningarna som ska anslutas har lagakraftvunna tillstånd.