Lokalisering och utformning

Aktuellt område ligger mellan Ramsele och Näsåker i Sollefteå kommun. Två större vindkraftsanläggningar vid Ranasjöberget och Salsjön ska anslutas till elnätet via stamnätstation vid Betåsen. De två luftledningarna har planerats så att de går ihop vid Flakaberget och fortsätter därifrån i en gemensam ledning till Betåsen. En mindre vindkraftsanläggning på Flakaberget är möjlig att ansluta i efterhand men de två stora parkernas effekt är tillräcklig för att ansluta till Betåsen.

Ledningen kommer huvudsakligen att utföras som 130 kV luftledning med träportalstolpar. I vissa lägen med långa spann eller vinklar byggs ledningen med stålstolpar, fackverksstolpar. Skogsgatan blir cirka 40 meter i ny sträckning och cirka 25 meter breddning av befintlig gata där ledningarna går parallellt med stamnätsledningar.

Förutsedd miljöpåverkan

Luftledningar påverka miljön genom markintrång, för fåglar, magnetfält och störningar i byggskedet. Påverkan på miljön har beskrivits i de MKB:er som bifogats ansökningar för ledningarna. 

Vad händer just nu?

De två ledningarna från Ranasjöhöjden och Salsjön har lagakraftvunna tillstånd och detaljprojektering av ledningarna pågår. När detaljprojektering är klar kommer markägare få ett ersättningserbjudande för markintrånget. Preliminärt bedöms ledningarna vara byggda 2023.