Lokalisering och utformning

Alternativa stråk för ledningarna utreds i syfte att finna den bästa lokaliseringen. Utredningsområdet begränsas av de planerade stationerna norr om Rydsgård och Skivarp.

Förutsedd miljöpåverkan

Oavsett val av stråk kommer intresseområden avseende naturmiljö och kulturmiljö med mera att beröras. Miljöpåverkan redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att redovisas mer utförligt i ansökan om tillstånd.

Vad händer nu

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts avseende projektet. Underlag till ansökan och miljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram.

Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Sofia Elg
Ramböll Sverige AB
rydsgard.skivarp@ramboll.se
010-615 55 63

Frida Vilhelmsson Skandevall
E.ON Energidistribution AB
frida.vilhelmsson.skandevall@eon.se
070-238 64 83

Dokument