Lokalisering och utformning

Ledningssträckan är cirka 5,2 kilometer lång. Ledningen går från Sjöbogöl, denna punkt utgörs inte av någon transformatorstation eller avgreningspunkt utan är enbart en administrativ punkt, vidare till Kvillsfors transformatorstation. Till största del går ledningen genom skogsmark. Inga bostadshus finns i direkt närhet till kraftledningen.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör ett antal miljöintressen vilka finns redovisade i framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skickats in till Energimarknadsinspektionen. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen redovisas i den MKB som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Samråd för projektet är avslutat och ansökan om nätkoncession för linje har i juni 2017 lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Kontaktperson

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution AB
johanna.brodd@eon.se