Lokalisering och utformning

Syftet med kraftledningen är att förstärka regionnätet mellan transformatorstationerna vid Nederede och Skallböle, en sträcka på cirka 30 kilometer.

Ledningens sträckning går från planerad station i Skallböle utmed en befintlig ledningsgata och parallellt med befintliga ledningar fram till Blymyrorna. Därefter viker ledningen ner mot älven och korsar älven parallellt med befintlig 10 kV ledning. Ledningen föreslås utformas som luftledning med enkelstolpar i trä.

Förutsedd miljöpåverkan

Konsekvenserna av ansökt sträckning och alternativ till denna redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen (Ei) gav tillstånd för ledningen 2018-11-28. Tillståndet har överklagats av markägare till Mark- och miljödomstolen.  För närvarande inväntas domstolens handläggning av ärendet.