E.ON Energidistribution AB äger och driver en 20 kV ledning i Skurups kommun. Efter en justering av gränsen för områdeskoncession har markkabeln som tidigare låg inom E.ONs områdeskoncession hamnat inom Skurups Elverks områdeskoncession. E.ON behöver därmed ansöka om tillstånd, nätkoncession för linje, för markkabeln.

Lokalisering och utformning

Den befintliga 20 kV markkabeln är cirka 800 meter lång och förlagd mellan två nätstationer strax utanför östra delen av Skurup.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med markkabelns sträckning finns ett känt intresseområde, en kulturmiljölämning som är belägen cirka 30 meter öster om befintlig ledning. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan till Energimarknadsinspektionen har skickats in i mars månad 2019 och handläggningstiden för denna typ av ärenden är cirka 12 månader. Vid frågor vänligen kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontaktperson

Anders Fransson
E.ON Energidistribution
anders.a.fransson@eon.se

Dokument