E.ON Energidistribution AB äger och driver en 20 kV ledning i Skurups kommun. Efter en justering av gränsen för områdeskoncession har markkabeln som tidigare låg inom E.ONs områdeskoncession hamnat inom Skurups Elverks områdeskoncession. E.ON behöver därmed ansöka om tillstånd, nätkoncession för linje, för markkabeln.

Lokalisering och utformning

Den befintliga 20 kV markkabeln är cirka 800 meter lång och förlagd mellan två nätstationer strax utanför östra delen av Skurup.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med markkabelns sträckning finns ett känt intresseområde, en kulturmiljölämning som är belägen cirka 30 meter öster om befintlig ledning. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen, pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

Kontaktpersoner

Greta Lindberg
Rejlers
greta.linderg@rejlers.se
072-727 49 52

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution
johanna.brodd@eon.se
072-215 40 12

Dokument