Samråd avseende planerad ny 130 kV kraftledning mellan Smygehamn och station Arrie i Svedala

Mot bakgrund av en ny planerad havsbaserad vindkraftspark utanför Smygehamn, behöver en ny kraftledning mellan Smygehamn och Arrie byggas. Den planerade kraftledningen avser en 130 kV kraftledning. E.ON samråder härmed om flera alternativa utredningsstråk. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan på den slutgiltiga sträckningen som kommer att väljas. 

Tillstånd för de nya ledningarna kommer att sökas hos Energimarknadsinspektionen. 

Lokalisering och utformning

Alternativa sträckningar utreds nu där det preliminärt förordade alternativet är att följa befintlig ledningsgata från Östra Klagstorp till stationen i Arrie. För sträckan mellan Smygehamn och Östra Klagstorp är det preliminärt förordade alternativet att gå med luftledning, men här utreds också möjligheten för markkabel. Aktuellt samråd syftar till att inhämta synpunkter på de alternativ som tagits fram.

Förutsedd miljöpåverkan

Ett samrådsunderlag har tagits fram med utredning av alternativa stråk som framgår av kartbilagan. I samrådsunderlaget redogörs för de kända natur- och kulturvärden som förekommer längs sträckan och hur byggnation av en ny ledning kan komma att påverka dessa. 

Mer utförliga beskrivningar och utredningar sker längre fram i processen då en miljökonsekvensbeskrivning, som ingår i tillståndsansökan, tas fram. 

Vi välkomnar era synpunkter

Inför ansökan om tillstånd för ledningarna genomförs ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådsunderlaget innehåller mer information och finns att ladda ner på till höger på denna sida under samrådsperioden. Har ni frågor eller önskar erhålla samrådsunderlaget via post eller mejl är ni välkomna att kontakta Linnéa Franzén enligt angivna kontaktuppgifter. 

Du kan lämna dina skriftliga synpunkter senast den 18 december 2022.

Kontakt:

koncessioner@eon.se

Linnéa Franzén 

072-230 18 14 

samradsmygehamn-arrie@sweco.se

Borgmästaregatan 5

392 35 Kalmar

Samrådsunderlag

Översiktskarta