Lokalisering och utformning

För att möta framtidens ökade effektbehov planerar E.ON Energidistribution AB att installera en ny 400/130 kV-transformatorstation inom bolagets befintliga stationsområde vid Söderåsen, Bjuvs kommun. E.ON Energidistribution AB avser att förlägga en ny 400 kV markkabel på en sträcka om cirka 250 m från Svenska Kraftnäts intilliggande ställverk fram till transformatorstation. E.ON Energidistribution AB och Svenska Kraftnäts stationsområden ligger i nära anslutning till varandra, men anslutningen sker utanför stängslat stationsområde. Ansökan om koncession för linje behöver därför tas fram för den nya 400 kV markkabeln som planeras löpa mellan stationerna.

Förutsedd miljöpåverkan

Den berörda marken för föreslagen sträckning har tidigare utgjort stationsområde och utgörs av öppen gräsbeväxt mark utan annan vegetation. Eftersom markkabel förordas bedöms påverkan främst ske under byggskedet. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i kommande koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

För att få uppföra och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession för linje) enligt ellagen. Tillstånd söks hos Energimarknadsinspektionen. Inför koncessionsansökan genomförs samråd med bland annat allmänheten och särskilt berörda. Samråd är en möjlighet till påverkan och möjlighet att lyfta berörda aspekter för att finna den mest lämpliga lösningen för den nya ledningen. Samrådet är även värdefullt för att bidra till ett bra beslutsunderlag inför beslut om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Upplysningar och synpunkter i samrådet kommer tillsammans med övriga förutsättningar i området utgöra underlag inför framtagandet av kommande miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan.

E.ON Energidistribution AB bjuder med anledning av ovanstående in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet sker skriftligen. E.ON Energidistribution AB välkomnar eventuella synpunkter på projektet senast den 4 juli 2022. Synpunkter och upplysningar kan skickas via e-post: lina.forsman@nektab.se eller genom att brev till: 

NEKTAB 
Korpralsvägen 1 
671 34 Arvika 

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till angiven kontaktperson.