Lokalisering och utformning

Den befintliga ledningen går mellan transformatorstationen i Stävlö till en kopplingsstation på Revsudden. Ledningen är uppförd som en dubbel luftledning på stålstolpar. Ledningssträckan är cirka 11 kilometer. Alternativa lokaliseringar och utformningar har studerats och presenteras i det samrådsunderlag som arbetats fram.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljöpåverkan beskrivs översiktligt i samrådsunderlaget. I den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram kommer miljöpåverkan att analyseras och beskrivas mer utförligt. Miljöpåverkan skiljer mellan de olika alternativen.

Vi välkomnar dina synpunkter

Samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken är nu avslutat och arbete med ansökningshandlingar avseende förlängning av nätkoncession för linje pågår. Om du har frågor eller funderingar kring projektet vänligen vänd dig till Anna Bengtsson på ÅF enligt angivna kontaktuppgifter.