Lokalisering och utformning

Vid Stor-Finnforsen finns en fördelningsstation där Svenska kraftnät ansluter med 400 kV ledningar och E.ON med 130 kV ledningar. Det finns flera vindkraftsparker som är byggda i området söder om Stor-Finnforsen, dessa är anslutna till stationen. Vid Björkvattnet byggs just nu en vindkraftspark med 33 verk med en total installerad effekt om 175 MW. E.ON kommer att ansluta denna park till elnätet med en 130 kV ledning från en station vid Björkvattnet till station Ögonfägnaden. För att klara den ökade lasten kommer ett till linset för 130 kV att hängas upp på de redan befintliga stolparna som ansluter stationen i Ögonfägnaden med stationen i Stor-Finnforsen.

Förutsedd miljöpåverkan

För de delar där endast ytterligare ett linset ska hängas upp på befintliga stolpar kommer miljön att påverkas i liten omfattning. Detta gäller för hela sträckan mellan Ögonfägnaden och Stor-Finnforsen, men även mellan Ögonfägnaden och Isbilltjärn, vilket utgör ungefär halva sträckan av anslutningen till Björkvattnet. För resterade del mellan Isbilltjärn och Björkvattnet kommer en ny ledning att byggas. Detta innebär avverkning av skog och uppförandet av stolpar och linor. I området finns främst naturvärden i form av våtmarker och vattendrag, vid arbete inom dessa kommer skyddsåtgärder att vidtas.

Vad händer just nu?

Arbetet med att avverka den nya ledningsgatan pågick under september-oktober 2019. Därefter startar entreprenaden med att bygga stolpar och hänga upp linor. Arbetet beräknas vara färdigt under sommaren 2020.

Vid detaljprojekteringen av ledningens sträckning framkom förslag på två ändringar för att minska markintrånget och undvika stolpar i känsliga våtmarker. Detta föranledde att E.ON sökte förhandsmedgivande om att få bygga i en justerad sträckning på två ställen och att i efterhand söka ny koncession för dessa ändringar. Samråd för de justerade delarna pågår fram till 22 november 2019. Se dokument i högerspalten.

Kontaktperson

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787
851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Dokument