Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution planerar att bygga en ny 40 kV-ledningen från påstick på befintlig ledning L25 till en planerad fördelningsstation i Storebro. Syftet med ledningen är att förstärka elnätet som matar bostäder och verksamheter i Storebro genom att skapa redundans i elnätet. Redundans innebär att elnätet blir bättre på att klara avbrott då matning till Storebro kan ske via flera ledningar. Ledningen ska komplettera en redan befintlig 40 kV-ledning som går från ledning L25 till befintlig fördelningsstation i Storebro. Den befintliga fördelningsstationen i Storebro kommer i samband med dessa ombyggnationer att tas bort och ersättas av en ny station längre västerut. Förutom att den befintliga stationen raseras kommer även den del av befintlig 40 kV-ledning som passerar över Storebrodammen att raseras.  

Alternativa sträckningar utreds nu där huvudalternativet är att gå parallellt med befintlig ledning, alternativt sträcka sig längs med bilväg norr om det befintliga ledningsstråket. En ny ledning blir omkring 3,5 kilometer lång. Kartor över området finns i länkat samrådsunderlag. 

Förutsedd miljöpåverkan

Ett samrådsunderlag har tagits fram med utredning av alternativa lösningar. I rapporten redogörs för de kända natur- och kulturvärden som förekommer längs sträckan och hur byggnation av en ny ledning kan komma att påverka dessa. Mer utförliga beskrivningar och utredningar sker längre fram i processen då en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Det kan eventuellt bli aktuellt att utföra inventeringar av naturmiljön, samt arkeologiska utredningar längs med sträckan. 

Området som berörs består till stor del av skogsmark, men även öppna jordbruksmarker. En ny ledning kommer att beröra ett område med få boende, men med rekreativa värden i form av elljusspår och tätortsnära natur. Det finns även ett antal kulturlämningar i området. 

Påverkan under byggtiden kan uppstå i form av exempelvis byggtrafik, buller och sämre framkomlighet.

Vad händer just nu?

Nu pågår samråd för de alternativ som utreds. Vi vill gärna att ni inkommer med synpunkter och information om sådant som påverkar era fastigheter eller på det sätt ni nyttjar området. 

Samrådstiden pågår till 3 oktober 2022. Skriftliga samråds skickas till anlitad konsult på adressen samrad@rejlers.se, eller med post till Rejlers Sverige AB, Att. Anna-Stina Lind, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.

Kontaktpersoner

Malin Axner

E.ON Energidistribution AB

malin.axner@eon.se

koncessioner@eon.se

Box 787, 851 22 Sundsvall

Dokument