E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV mark- och sjökabel för att säkerställa elförsörjningen i regionen, inklusive Vaxholm. För att få bygga och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen och tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken (MB). Även frivilligt tillstånd om miljöfarlig verksamhet enligt MB kommer att sökas. Samråd har sedan 2016 skett i flera steg. Tillståndsansökan avses färdigställas och lämnas in till berörda myndigheter under 2020.

Lokalisering och utformning

Mark- och sjökabeln planeras mellan de befintliga transformatorstationerna Täljö och Vaxholm i Österåkers och Vaxholms kommuner, se karta. Med anledning av pågående förändringar av nätstrukturen i området och för att säkert kunna tillgodose kommande elbehov avses ledningen utföras i ett 130 kV-utförande.

Karta Täljö-Vaxholm

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningssträckningen har i möjligaste mån planerats för att begränsa påverkan på de intressen som finns i närområdet. En utförlig beskrivning av förekommande intressen samt en bedömning av påverkan har inkluderats i tillståndsansökan. 

Projektläget

E.ON har av mark- och miljödomstolen beviljats miljötillstånd för ledningen hösten 2021. Tillståndet överklagades och överdomstolen gav inte prövningstillstånd våren 2022. Därför har E.ON lagakraftvunnet miljötillstånd för ledningen. Kommande steg är detaljprojektering, värdering av intrång och hanteringen av olika följdtillstånd såsom tillstånd för ingrepp i marin fornlämning.