E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV mark- och sjökabel för att säkerställa elförsörjningen i regionen, inklusive Vaxholm. För att få bygga och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen och tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken (MB). Även frivilligt tillstånd om miljöfarlig verksamhet enligt MB kommer att sökas. Samråd har sedan 2016 skett i flera steg. Tillståndsansökan avses färdigställas och lämnas in till berörda myndigheter under 2020.

Lokalisering och utformning

Mark- och sjökabeln planeras mellan de befintliga transformatorstationerna Täljö och Vaxholm i Österåkers och Vaxholms kommuner, se karta. Med anledning av pågående förändringar av nätstrukturen i området och för att säkert kunna tillgodose kommande elbehov avses ledningen utföras i ett 130 kV-utförande.

Karta Täljö-Vaxholm

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningssträckningen har i möjligaste mån planerats för att begränsa påverkan på de intressen som finns i närområdet. En utförlig beskrivning av förekommande intressen samt en bedömning av påverkan kommer att inkluderas i kommande tillståndsansökan och således i myndigheternas prövning av anläggningens tillåtlighet. 

Vi välkomnar dina synpunkter

Just nu genomförs avgränsningssamråd enligt 6 kap. MB vad gäller kabelsträckningen kring transformatorstationen i Täljö. Detta sedan det i tidigare genomförda samråd framkommit information som föranlett en justering av den tänkta kabelsträckningen i denna del. Samrådsunderlag finns att läsa eller ladda hem på denna sida. 

Eventuella synpunkter på projektet kan lämnas till Viktoria Renberg, AFRY, Box 585, 201 25 Malmö, eller e-post viktoria.renberg@afry.com. Frågor kan även besvaras via telefon 010-505 25 89.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 2 juni 2020.

Kontaktpersoner

Viktoria Renberg
Afry
viktoria.renberg@afry.com

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se

Dokument