E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 70 kV kraftledning i Österåkers och Vaxholms kommuner för att säkerställa elförsörjningen av Vaxholm. För att få bygga och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen och tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken. Även frivilligt tillstånd om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (MB) kommer att sökas. 

Lokalisering och utformning

Ledningen planeras mellan de befintliga transformatorstationerna Täljö och Vaxholm och avses utföras som mark- och sjökabel. För att hitta den mest lämpliga sträckningen utreds ett antal olika alternativ avseende ledningsstråk och, i nästa steg, ledningssträckningar inom förordat stråk.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs sträckningsalternativen finns intresseområden för bl.a. natur- och kulturmiljö. Påverkan på berörda intressen redovisas översiktligt i det samrådsunderlag som går att finna i sin helhet här på hemsidan. Påverkan kommer att beskrivas mer ingående i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vi välkomnar dina synpunkter

Denna annons är en del av det samråd om ledningssträckningar enligt 6 kap. 24 § miljöbalken som genomförs inom ramen för projektets tillståndsprocess.

Eventuella synpunkter på projektet kan lämnas till Viktoria Renberg, ÅF Industry AB, Box 585, 201 25 Malmö, eller e-post viktoria.renberg@afconsult.com. Frågor kan även besvaras via telefon 010-505 25 89.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 8 maj 2018.

Kontaktpersoner

Viktoria Renberg
ÅF Industry AB
viktoria.renberg@afconsult.com

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se

Dokument