E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV mark- och sjökabel för att säkerställa elförsörjningen av Vaxholm. För att få bygga och driva ledningen krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen och tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken (MB). Även frivilligt tillstånd om miljöfarlig verksamhet enligt MB kommer att sökas. Samråd har sedan 2016 skett i flera steg. Just nu genomförs avgränsningssamråd.

Lokalisering och utformning

Mark- och sjökabeln planeras mellan de befintliga transformatorstationerna Täljö och Vaxholm i Österåkers och Vaxholms kommuner, se karta. Med anledning av pågående förändringar av nätstrukturen i området och för att säkert kunna tillgodose kommande elbehov avses ledningen utföras i ett 130 kV-utförande. Tidigare samråd har avsett ett 70-kV utförande.

Karta Täljö-Vaxholm

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningssträckningen har i möjligaste mån planerats för att begränsa påverkan på de intressen som finns i närområdet. En utförlig beskrivning av förekommande intressen finns i samrådsunderlaget det samrådsunderlag som finns att läsa och ladda hem här på sidan.

Vi välkomnar dina synpunkter

Just nu genomförs avgränsningssamråd enligt 6 kap. MB inom ramen för projektets tillståndsprocess

Eventuella synpunkter på projektet kan lämnas till Viktoria Renberg, AFRY, Box 585, 201 25 Malmö, eller e-post viktoria.renberg@afry.com. Frågor kan även besvaras via telefon 010-505 25 89.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 17 januari 2020.

Kontaktpersoner

Viktoria Renberg
Afry
viktoria.renberg@afry.com

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se

Dokument