Lokalisering och utformning

Syftet med den planerade 50 kV ledningen är att skapa ett mera driftsäkert regionnät genom att med den nya ledningen skapa en ringmatning i området. Den nya kraftledningen planeras att gå mellan befintlig transformatorstation i Tollarp och en anslutande punkt på regionnätsledningen Torsebro - Hörby nära Salskog i Kristianstad kommun, en sträcka på cirka 7,7 kilometer. Ledningen föreslås utformas som markkabel.

Förutsedd miljöpåverkan

Konsekvenserna av ansökt sträckning och alternativ till denna redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i mars 2018 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Sofia Elg
Ramböll Sverige AB
tollarp.salskog@ramboll.se

Frida Vilhelmsson Skandevall
E.ON Energidistribution AB
Nobelvägen 66
212 15 Malmö
frida.vilhelmsson.skandevall@eon.se

Dokument