E.ON Energidistribution AB (E.ON Energidistribution) avser att förstärka två anslutande 50 kV kablar till transformatorstationen i Torsebro, Kristianstad kommun. De gamla markkablarna ska bytas ut mot två nya med en större tvärsnittsarea. På så sätt kan E.ON Energidistribution öka belastningen (strömlasten) på ledningarna.  I samband med denna planerade förstärkning har det uppdagats att det saknas nätkoncession för linje för befintliga markkablar varför nätkoncession nu söks för de planerade markkablarna. Detta samråd avser cirka 100 meter nya 50 kV markkablar som ansluter två luftledningar till ovan nämnda station.

Lokalisering och utformning

Markkablarna är en inledning vars funktion är att koppla samman transformatorstationen i Torsebro med två luftledningar från Ivö och Broby.  Markkablarna går i sydostlig riktning ut från stationen och viker av norrut för att sedan göra en sväng åt nordväst. Därefter fortsätter kablarna åt nordost till en kabeländstolpe (där kablarna ansluts till två luftledningar).

De befintliga markkablarna planeras att lämnas kvar i marken. De nya kablarna planeras att förläggas intill de befintliga i ett nytt kabelschakt. Ledningarnas sträckning är cirka 100 meter.

Förutsedd miljöpåverkan

Befintliga luftledningar förväntas ge upphov till mycket liten påverkan på människors hälsa och miljö. Aspekter som kommer att genomlysas ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning innefattar bland annat påverkan på natur- och vattenmiljö, kulturmiljö, elektromagnetiska fält samt påverkan på befintlig infrastruktur.

Vad händer nu?

Ansökan om tillstånd för nätkoncession för linje har i maj 2018 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Kontaktpersoner

Jonathan Weck
Sweco Energuide AB
Box 34044
100 26 Stockholm
jonathan.weck@sweco.se
08-695 13 08

Patricia Brobeck
E.ON Energidistribution AB
205 09 Malmö
patricia.brobeck2@eon.se
0729-643406

Dokument