Lokalisering och utformning

Trafikverket genomför en ombyggnation av järnvägsförbindelse mellan Inlandsbanan och Ådalsbanan vid Maland och vidare mot Tunadal i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. För att möjliggöra genomförandet av järnvägsplanerna måste delar av E.ON Energidistributions 40 kV luftledning mellan Tunadal och Fillanverket markförläggas i ny sträckning. För dessa åtgärder har en ny nätkoncession (tillstånd) sökts, vilket beviljades i november 2019. Efter beviljat tillstånd har behov av några mindre ändringar identifierats. Dessa berör delar mellan Kulvägen och Tunadals sågverk, passage av Johannedalsvägen mellan Tunadalsvägen och Ekenäsvägen, samt en sträcka väster om Fillanverket. Dessa ändringar ingår nu i en ny koncessionsansökan. 

Förutsedd miljöpåverkan

Kabeln kommer i driftskedet inte att synas eller orsaka förhöjda magnetfältsnivåer för kringliggande bostäder eller arbetsplatser. Dock krävs att marken ovan kabeln hålls fri från vegetation för att minska risken för att rotsystem förstör kabeln men även för att underlätta framkomlighet vid underhåll.  

Påverkan under byggtiden förekommer i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet. Framkomligheten på Johannedalsvägen bedöms endast omfattas i liten utsträckning. 

Vad händer just nu?

E.ON har erhållit koncession för att markförlägga luftledningen från Tunadal till Fillanverket. E.ON har även beviljats förhandsmedgivande för att få genomföra de tre ändringarna, vilket innebär att ledningen kan byggas i den önskade sträckningen, men ny koncession för ändringarna måste sökas i efterhand. 

Nu genomför E.ON ett samråd för de justerade sträckningarna. 

Vi önskar få dina synpunkter senast 18 januari 2021. 

Kontaktperson

Malin Axner

E.ON Energidistribution AB
Box 787
851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Dokument