Lokalisering och utformning

Trafikverket planerar att bygga en järnvägsförbindelse mellan Inlandsbanan och Ådalsbanan vid Maland och vidare mot Tunadal i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. För att möjliggöra genomförandet av järnvägsplanerna måste delar av E.ON Energidistributions 40 kV luftledning i området flyttas eller markförläggas. Åtgärden kräver att ett nytt tillstånd (nätkoncession för linje) söks för ledningarna. 

De ledningar som berörs av ombyggnationen benämns L404 respektive L417. L404 berörs endast i liten omfattning direkt sydost om fördelningsstationen som är belägen vid Tunadals sågverk. Från fördelningsstationen och norrut mot Johannedal berörs ledning L417.

Flera olika alternativa sträckningar har utretts. Det kvarstående alternativet, som nu samråds, är att hela den befintliga ledningen förläggs i mark och att detta sker i en ny sträckning som till stor del förläggs bredvid gång- och cykelvägen som går parallellt med Johannedalsvägen, för att därefter förläggas en kortare sträcka genom ett skogsparti innan den läggs bredvid Ekenäsvägen längst i norr ansluts mot befintlig 40 kV kabel norr om Fillanverket. 

Förutsedd miljöpåverkan

Kabeln kommer i driftskedet inte att synas eller orsaka förhöjda magnetfältsnivåer för kringliggande bostäder eller arbetsplatser. Dock krävs att marken ovan kabeln hålls fri från vegetation för att minska risken för att rotsystem förstör kabeln men även för att underlätta framkomlighet vid underhåll.  

Påverkan under byggtiden kommer att ske med störning i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet. Framkomligheten på Johannedalsvägen bedöms endast omfattas i liten utsträckning. 

Vad händer just nu?

E.ON har erhållit koncession för att markförlägga luftledningen från Tunadal till Fillanverket. Vid Fillanverket konstaterades det under tiden som koncessionsansökan låg för prövning hos Energimarknadsinspektionen att en justering skulle behöva göras. Anledningen till ändringen är att den befintliga kabeln norr om Fillanverket passerade under järnvägen där det för den nya järnvägsbanken krävdes pålning av marken. E.ON sökte då förhandsmedgivande hos Energimarknadsinspektionen för att få justera sträckan vid Fillan. Nu behöver en koncessionsansökan tas fram för den förhandsmedgivna sträckan. Samråd för denna sker med berörda markägare och intressenter som kan komma att påverkas.

Kontaktperson

Malin Axner

E.ON Energidistribution AB
Box 787
851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se
koncessioner@eon.se

Dokument