Ombyggnation 40 kV kraftledning

Lokalisering och utformning

Trafikverket planerar att bygga en järnvägsförbindelse mellan Inlandsbanan och Ådalsbanan vid Maland och vidare mot Tunadal i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. För att möjliggöra genomförandet av järnvägsplanerna måste delar av E.ON Energidistributions 40 kV luftledning i området flyttas eller markförläggas. Åtgärden kräver att ett nytt tillstånd (nätkoncession för linje) söks för ledningarna.

De ledningar som berörs av ombyggnationen benämns L404 respektive L417. L404 berörs endast i liten omfattning direkt sydväst om fördelningsstationen som är belägen vid Tunadals sågverk. Från fördelningsstationen och norrut mot Johannedal berörs ledning L417.

Flera olika alternativa sträckningar har utretts. Det kvarstående alternativet, som nu samråds, är att hela den befintliga ledningen förläggs i mark och att detta sker i en ny sträckning som till stor del förläggs bredvid gång- och cykelvägen som går parallellt med Johannedalsvägen, för att därefter förläggas en kortare sträcka genom ett skogsparti innan den läggs bredvid Ekenäsvägen längst i norr ansluts mot befintlig 40 kV kabel norr om Fillanverket.

Förutsedd miljöpåverkan

Kabeln kommer i driftskedet inte att synas eller orsaka förhöjda magnetfältsnivåer för kringliggande bostäder eller arbetsplatser. Dock krävs att marken ovan kabeln hålls fri från vegetation för att minska risken för att rotsystem förstör kabeln men även för att underlätta framkomlighet vid underhåll. 

Påverkan under byggtiden kommer att ske med störning i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet. Framkomligheten på Johannedalsvägen bedöms endast omfattas i liten utsträckning.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

Kontaktpersoner

Greta Lindberg
Rejlers Sverige AB
Fålhagsleden 61
753 23 Uppsala
greta.lindberg@rejlers.se

Malin Axner
E.ON Energidistribution AB
Box 787
851 22 Sundsvall
malin.axner@eon.se

Dokument