Lokalisering och utformning

Ledningssträckan är cirka 1,5 kilometer lång och utgår från Turefors transformatorstation som ligger på en halvö i Emån och går sedan framförallt genom skogsmark fram till stationen i Kvillsfors. De båda stationerna är belägna norr om samhället. Ledningens sträckning framgår av kartan i samrådsunderlaget som finns som dokument till höger.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör ett antal miljöintressen vilka finns redovisade i framtaget samrådsunderlag. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje har i juni 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Kontaktperson

Johanna Brodd
E.ON Energidistribution AB
johanna.brodd@eon.se
0722-15 40 12

Dokument