E.ON Energidistribution AB har för avsikt att förstärka elnätet genom att anlägga en ny transformatorstation vid Ulvsätter i Hallsbergs kommun. För att ansluta stationen till överliggande nät behöver två nya kraftledningar etableras. Tillstånd (så kallad nätkoncession för linje) för de nya ledningarna kommer att sökas hos Energimarknadsinspektionen. Konsulter från Norconsult AB bistår E.ON Energidistribution AB vad gäller samråd, framtagande av tillståndsansökan med mera.

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution planerar att etablera den nya 2x40 kV kraftledningen såsom markförlagd kabel. Ett huvudalternativ vad gäller kabelsträckning och teknisk utformning har identifierats. Huvudalternativet beskrivs närmare i det samrådsunderlag som går att läsa och/eller ladda hem på denna sida. 

Förutsedd miljöpåverkan

Det aktuella området angränsar till befintligt stationsområde med tillhörande elinfrastruktur. Det finns i området få kända intressen vad gäller till exempel natur-, vatten-, och kulturmiljö. Förutsedd miljöpåverkan har beskrivits översiktligt i samrådsunderlaget. I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer ingå i tillståndsansökan kommer förväntade miljöeffekter och påverkan att redovisas ingående.

Vi välkomnar dina synpunkter

Inför ansökan om tillstånd för ledningarna genomförs samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Detta samråd utgör ett så kallat undersökningssamråd. Vad som framkommer i samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med projektet. Efter genomfört samråd kommer en samrådsredogörelse tas fram, vilken bland annat kommer inkluderas i tillståndsansökan.

Har du frågor eller önskar lämna samrådssynpunkter är du välkommen att inkomma med dessa senast den 10 december 2020. 

Synpunkter skickas via e-post till niclas.vallin@norconsult.com eller genom brev till Norconsult AB, Att. Niclas Vallin, Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall

För övriga frågor är du välkommen att kontakta Helena Karlsson, helena.karlsson@norconsult.com, tel. 010–141 83 67.

Kontaktpersoner

Tobias Karmstig
E.ON Energidistribution AB
tobias.karmstig@eon.se
0706-951155

Helena Karlsson
Norconsult AB
helena.karlsson@norconsult.com
010–1418367

Niclas Vallin
Norconsult AB
niclas.vallin@norconsult.com
0730-968206

Dokument