Lokalisering och utformning

Ombyggnationen planeras i området norr om Härnösand. Sträckan som avses byggas om är cirka 17 kilometer lång, från Utansjö ner till transformatorstationen vid Murberget i Härnösand. Den ansökta sträckningen går i huvudsak i samma sträckning som befintlig ledning som kommer att raseras.

Förutsedd miljöpåverkan

I området finns ett flertal intresseområden. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen har den 28 september 2018 fattat beslut om erhållen linjekoncession för ledningen. Planering för den fortsatta processen pågår. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.