Lokalisering och utformning

Aktuellt område ligger nordost om Helgum, vid Långsjön norr om Långsele i Sollefteå kommun. Ledningen avser att ansluta vindkraft vid Vaberget. Anslutning av ledningen kommer att ske vid befintlig 130 kV-ledning mellan Hjälta och Edsele.

Ledningen föreslås utföras som 130 kV luftledning med i huvudsak träportalstolpar.

Förutsedd miljöpåverkan

De föreslagna sträckningarna berör olika intressen i varierande grad. De intressen som kan beröras har beskrivits i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd för ledningen. Framför allt uppstår ett intrång i skogsmark, cirka 40 meter och ledningen blir synlig i landskapet. Under byggskedet kan temporära störning uppstå för markägare, närboende och renskötare.

Vad händer just nu?

Efter utförda utredningar och samråd skickades en tillståndsansökan in till Energimarknadsinspektionen (EI) under juli 2018. Den sträcka som valdes var den som i samråd benämndes sträcka 1+ 2A. 

Om EI bedömer att ansökan är komplett i formell mening kommer de skicka ut ansökan på remiss till berörda markägare och övriga berörda. Dessa får då möjlighet att skicka eventuella synpunkter på ansökan till EI. Förutsatt att inga kompletteringar eller andra utredningar krävs från EI fattar de beslut om ledningen får tillstånd eller ej. Handläggningstiden hos EI anger myndigheten i medel till 12 månader så någon gång kring sommaren 2019 kan ett beslut förväntas. För närvarande är det alltså väntetid i projektet. 

Kontaktpersoner

Peter Waldeck
NEKTAB AB
Flöjelbergsgatan 20 C
431 37 Mölndal
peter.waldeck@nektab.se

Linus Edström
E.ON Energidistribution AB
Box 787
851 22 Sundsvall
linus.edstrom@eon.se

Dokument