E.ON Energidistribution AB har ansökt om tillstånd att uppföra en ny 130 kV kraftledning mellan Vitberget och Knäsjöberget/Sörlidberget för att ansluta den planerade vindkraftparken Vitberget till stamnätet. Anslutning sker till slut via en ny transformatorstation Nässe (intill befintlig stamnätsstation Hjälta), sydost om Långsele. Anslutningen från Knäsjöberget/Sörlidberget, via Källsjön till Nässe planeras att ske via ytterligare nya ledningar som hanteras i separat ansökningshandlingar. Tillstånd söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Ledningen planeras som luftledning med spänning 130 kV. Sträckan är ca 12 km lång. Huvudsakligen kommer ledningen att utföras med träportalstolpar. Skogsgatan i ny mark blir ca 40 meter.

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan avser bland annat konsekvenser för landskapsbilden och markanvändning samt eventuell påverkan på fågellivet. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingått i koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

2018-01-08 erhöll E.ON tillstånd för ledningen. För närvarande inväntas tillstånd för angränsande ledningar och tillstånd för ny station Nässe. När investeringsbeslut för vindkraftsanläggningarna har fattats kan planeringen gå vidare. Förundersökningsmedgivande kommer att inhämtas från fastighetsägare innan detaljprojektering utförs. Därefter kan värdering av intrång ske och markägare får förslag på ersättningserbjudande och ersättning för avverkning av skog.