E.ON Energiinfrastruktur har för avsikt att uppföra och driva en solcellsanläggning i Svalövs kommun - Solpark Svalöv. Målet är att leverera storskalig men decentraliserad förnybar energi och på så sätt bidra till en miljövänlig och hållbar energiförsörjning i Skåne. Anälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har gjorts till Länsstyrelsen i Skåne.

Lokalisering och utformning

Inom ett utredningsområde på cirka 35 hektar på fastigheten Torrlösa 24:35 planerar E.ON Energiinfrastruktur att uppföra cirka 36 000 solcellspaneler men sammanlagd effekt på cirka 15,5 MW. Projektet består av två delområden om respektive 25 000 och 11 000 solcellspaneler.

Förutsedd miljöpåverkan

Etableringen av solparken kräver inga omfattande markarbeten och bedöms därför inte medföra några omfattande effekter för omgivningen. I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer biläggas anmälan kommer eventuella miljöeffekter och påverkan att redovisas i detalj.

Vi välkomnar synpunkter

I samband med anmälan för solpark genomförs samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ett samrådsunderlag med mer information finns att ladda ner på sidan. Har ni frågor eller vill ha samrådsunderlaget via post eller mejl är ni välkomna att kontakta Marius Chard Uscilo.

Synpunkter på projektet lämnas skriftligen senast den 21 januari 2022.

Kontaktpersoner

Marius Chard Uscilo
E.ON Energiinfrastruktur AB
marius.charduscilo@eon.se

Arvid Lökken
Konsult
arvid.lokken@samradsolpark.se

Dokument

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter?  Läs vår integritetspolicy.