E.ON Energiinfrastruktur har för avsikt att uppföra och driva en solcellsanläggning i Svalövs kommun - Solpark Svalöv. Målet är att leverera storskalig men decentraliserad förnybar energi och på så sätt bidra till en miljövänlig och hållbar energiförsörjning i Skåne. Anälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har gjorts till Länsstyrelsen i Skåne.

Lokalisering och utformning

Inom ett utredningsområde på cirka 35 hektar på fastigheten Torrlösa 24:35 planerar E.ON Energiinfrastruktur att uppföra cirka 36 000 solcellspaneler men sammanlagd effekt på cirka 15,5 MW. Projektet består av två delområden om respektive 25 000 och 11 000 solcellspaneler.

Förutsedd miljöpåverkan

Etableringen av solparken kräver inga omfattande markarbeten och bedöms därför inte medföra några omfattande effekter för omgivningen. I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer biläggas anmälan kommer eventuella miljöeffekter och påverkan att redovisas i detalj.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter?  Läs vår integritetspolicy.