Bygget av kretsloppsanläggningen och den 24,5 kilometer långa fjärrvärmeledning, även kallad transitledning, startade i mars 2017 och beräknas vara helt klart i slutet av 2019. Grävarbetet för fjärrvärmeledningen genom Upplands-Bro och Järfälla kommuner är nu avslutat. Finåterställning och slutlig asfaltering av ytor kommer att ske innan sommaren i Upplands-Bro och till hösten i Järfälla.

Här nedan hittar du som bor i Upplands-Bro eller Järfälla information samt frågor och svar.

Upplands-Bro

För att kunna ansluta de befintliga fjärrvärmenäten och nya bostads- och industriområden i Upplands-Bro och Järfälla till denna nya kretsloppsanläggningen anlades under två år en 24,5 kilometer lång fjärrvärmeledning från Säbyverket i Järfälla upp längs Enköpingsvägen till Högbytorp i Upplands-Bro.

Ledningen möjliggör effektiv distribution av den lokalt producerade värmen till hushåll och företag i anslutna kommuner. Samtidigt möjliggör den nya ledningen att ännu fler bostadsområden kan anslutas till denna klimatsmarta och tillförlitliga energikälla vilket bidrar till en hållbar tillväxt. Genom transitledningen utvecklar vi även fjärrvärmeanvändningen för framtiden, till exempel genom att möjliggöra för att ta emot spillvärme från andra aktörer och anpassa värmen till kundernas behov.

Grävarbetet i Kungsängen är nu avslutat

Grävarbetet för fjärrvärmeledningen genom Upplands-Bro är nu avslutat och ledningen klar för driftsättning. Slutlig återställning med permanent asfalt och linjemålning för alla platser där vi arbetet kommer att ske succesivt under sommaren 2019.

Vi driftsätter det nya ny kraftvärmeverket på Högbytorps Industriområde i Upplands-Bro

Vi uppför en anläggning för produktion av el, fjärrvärme och fordonsgas på Högbytorps industriområde i Upplands Bro kommun. 

Det nya kraftvärmeverket som är beläget på fastigheten Bro-Önsta 2:10 är inne i en driftsättningsfas. Under perioden 23 juli till 31 augusti ska de nya systemen rengöras invändigt från partiklar genom att vattenånga blåses med hög hastighet genom rören. Ångan avleds sedan över tak. Denna avledning orsakar kortvariga ljudstötar och utsläpp av vattenångan som kommer att synas på avstånd, till exempel från närliggande väg E18 mellan avfarterna Bro och Bålsta.

Dessa ljudstötar och ångplymer är alltså resultat av en normal driftsättning och innebär inga risker för omgivningen men kan såklart upplevas som onormala om det saknas kännedom om vad som pågår. 

Frågor och svar

Varför behövs en ny fjärrvärmeledning?

I och med bygget av kretsloppsanläggningen anläggs en tillhörande fjärrvärmeledning som kopplar ihop fjärrvärmenäten i Järfälla och Upplands-Bro. Ledningen möjliggör effektiv distribution av den lokalt producerade värmen till hushåll och företag i anslutna kommuner. Samtidigt möjliggör den nya ledningen att ännu fler bostadsområden kan anslutas till denna klimatsmarta och tillförlitliga energikälla vilket bidrar till en hållbar tillväxt. Genom transitledning utvecklar vi även fjärrvärmeanvändningen för framtiden, till exempel genom att möjliggöra för att ta emot spillvärme från andra aktörer och anpassa värmen till kundernas behov.

Varför dras fjärrvärmeledningen längs Enköpingsvägen?

E.ON och Upplands-Bro kommun har utrett flera alternativ för ledningssträckning genom Kungsängens tätort och enats om att förlägga fjärrvärmeledningarna i Enköpingsvägen.

Enköpingsvägen valdes av främst tre anledningar:

  • Minst påverkan på boende i området
  • Påverkar befintliga VA-ledningar i mindre utsträckning jämfört med andra alternativ
  • Av hänsyn till framkomlighet för räddningstjänsten

Vilka alternativa ledningssträckor har utretts?

Olika ledningssträckor har utretts av E.ON för fjärrvärmeledningen. Strandvägen och Skyttens väg har varit några av dem. På grund av till exempel VA-ledningar, kommande VA-arbeten, dålig beskaffenhet i mark såsom tvungen sprängning av berg, gammal sjöbotten med mera, så enades man tillsammans med kommunen om att Enköpingsvägen är det alternativet med minst påverkan i ett större perspektiv.

Arbetena med att lägga ned fjärrvärmledningar kräver ett arbetsområde som omöjliggör trafiksäker passage för ett vanligt trafikflöde samt att hänsyn till entreprenörens säkerhetsföreskrifter för arbetsmiljö måste följas. Omledningsvägen via Skyttens väg är också det alternativet för trafik (ej buss och byggtrafik) som bedöms som den enda möjliga då denna valdes efter utredning med vägbredder, gatuparkeringsregler etc i resten av Kungsängens tätort.

Hur kommer arbetet att påverka mig som boende i Upplands-Bro kommun?

Av det anläggningsarbete som görs från Stäketsundet upp till Högbytorp så är det framförallt i Kungsängen som det kommer märkas och störningar uppkomma. E.ON kommer löpande att informera om arbetet både här och i lokaltidning, men också genom utskick till närboende.

Hur kommer arbetet i Kungsängen centrum att gå till?

Återställningsarbeten kommer att pågå på infartsparkeringen i centrum. Längs Enköpingsvägen kvarstår arbeten kring Kungsvägen samt Strandvägen/Skolvägen som kommer att pågå fram till årsskiftet. 

Från Lennartsnäsvägen förläggs även en ny ledning längs Granhammarsvägen för att sammankoppla de nya fjärrvärmeledningarna mot befintligt fjärrvärmenät. 

Löpande information om detta kommer att publiceras här.

Vilka tidsplaner gäller för arbetet i Kungsängen?

Arbetet genom Kungsängen utförs i olika trafiketapper och beräknas pågå till och med våren 2019.

Omledningsvägen för gång- och cykeltrafik via Bygdegårdsvägen, Skolvägen, Korsängsvägen, Knektvägen och Centrumvägen kommer fortsatt att gälla även efter att E.ONs arbeten är färdiga, eftersom andra entreprenader som pågår vid centrumrondellen påverkar framkomligheten.  

Hur har arbetet planerats?

Trafiketapperna har tagits fram i samråd med kommunen, räddningstjänsten samt Nobina/SL för att nå bästa möjliga framkomlighet under entreprenadtiden och samtidigt kunna ha en tillfredställande framfart på själva entreprenaden. Arbetet med att förlägga fjärrvärmeledningar har generellt ganska långa ledtider, då det är många arbetsmoment som ska utföras per sträcka så som schakt, ev. sprängning, rörläggning, svetsning, röntgen, täthetsprovning, förvärmning, skarvisolering, inmätning, återfyllning och asfaltering.

Vill du veta mer om framtidens kretsloppsanläggning?

Vi har samlat vanliga frågor och svar om projektet, samt kontaktuppgifter till ansvariga på E.ON.

Utbyggnad av fjärrvärmenätet

Järfalla

Sammankopplingen av fjärrvärmenätet i Järfälla med den nya kretsloppsanläggningen i Högbytorp innebär att du som Järfällabo snart kan få din el och värme från lokal och återvunnen energi.

Arbetet med fjärrvärmenätet startade under våren 2017 och stod klart under våren 2019. Slutlig återställning med permanent asfalt och linjemålning för alla platser där vi arbetet kommer att ske succesivt under sommaren och hösten 2019.

Trafikpåverkande arbeten på Enköpingsvägen

I mitten av mars inleddes det sista större grävarbetet för denna fjärrvärmeledning i Järfälla kommun och berör Enköpingsvägen vid korsningen Kallhällsleden och E18 Trafikplats Kallhäll S.  Vi kommer att hålla korsningen öppen men genom en tillfällig rondell istället för trafiksignaler. Detta arbete kan leda till viss kö-bildning morgon och kväll. Arbetet i vägkorsningen beräknas vara helt avslutat under hösten 2019.

Utöver denna plats pågår arbeten på Enköpingsvägen ned mot Stäket.

Slutlig återställning med permanent asfalt och linjemålning för alla platser där vi arbetat kommer att ske succesivt under sommaren och hösten 2019.

Vi driftsätter det nya ny kraftvärmeverket på Högbytorps Industriområde i Upplands-Bro

Vi uppför en anläggning för produktion av el, fjärrvärme och fordonsgas på Högbytorps industriområde i Upplands Bro kommun. 

Det nya kraftvärmeverket som är beläget på fastigheten Bro-Önsta 2:10 är inne i en driftsättningsfas. Under perioden 23 juli till 31 augusti ska de nya systemen rengöras invändigt från partiklar genom att vattenånga blåses med hög hastighet genom rören. Ångan avleds sedan över tak. Denna avledning orsakar kortvariga ljudstötar och utsläpp av vattenångan som kommer att synas på avstånd, till exempel från närliggande väg E18 mellan avfarterna Bro och Bålsta.

Dessa ljudstötar och ångplymer är alltså resultat av en normal driftsättning och innebär inga risker för omgivningen men kan såklart upplevas som onormala om det saknas kännedom om vad som pågår. 

Frågor och svar

Varför gräver E.ON och Svevia i Järfälla?

I Högbytorp i Upplands-Bro bygger E.ON just nu framtidens kretsloppsanläggning i form av en biogas- och kraftvärmeanläggning. För att kunna ansluta de befintliga fjärrvärmenäten och nya bostads- och industriområden i Järfälla och Upplands-Bro till den nya produktionsanläggningen anläggs en 24,5 kilometer lång fjärrvärmeledning. Ledningen anläggs med hjälp av Svevia, men det är E.ON som är byggherre.

Hur länge kommer grävningarna att pågå i Järfälla?

Hela anläggningsarbetet är indelat i fyra etapper.

Etapp 1 är cirka 7 kilometer lång och går igenom Järfälla kommun.

Etapp 1 är i sig indelad i 15 delsträckor på cirka 500 meter och arbete kommer att pågå samtidigt i olika delsträckor under tiden maj 2017 till sommaren 2019.

Hur löser ni trafiksituationen vid förläggning av ledningen?

I de fall som krävs så lägger vi om trafiken till andra gator, enkelriktning av vissa sträckor samt ljusreglerad skytteltrafik. Vissa busslinjer får tillfälligt omlagd körväg och flyttade hållplatslägen.

Vad är det för typ av ledning som grävs ned?

Fjärrvärmeledningen blir 24,5 kilometer lång och består av dubbla rör som var och en har en yttre diameter på 800 millimeter. Förläggningsdjupet varierar mellan 60 centimeter till 2 meter på de djupaste ställena.

Hur påverkas området runt om under arbetet med transitledningen?

Områdena i anslutning till gator eller ytor där vi bygger ledningen kommer att påverkas så tillvida att man kommer att både se och höra arbetet. Framkomligheten kan också påverkas under arbetets gång.

Varför behövs ny fjärrvärmeledning?

Med den nya ledningen kommer befintliga fjärrvärmenät i Järfälla och Upplands-Bro att kopplas samman till ett sammanhållet fjärrvärmenät samtidigt som vi kan ansluta nya områden till denna pålitliga och klimatsmarta energiform.

Genom denna transitledning kan vi dessutom effektivisera och utveckla fjärrvärmeanvändningen för framtiden exempelvis genom att kunna ta emot spillvärme från andra aktörer och anpassa värmen till kundernas behov.

Vill du veta mer om framtidens kretsloppsanläggning?

Vi har samlat vanliga frågor och svar om projektet, samt kontaktuppgifter till ansvariga på E.ON.