Kretsloppsanläggning vid Högbytorp integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Genom att producera el och värme ur avfall som i dagsläget inte har någon alternativ användning samt biogas och biogödsel ur organiskt avfall, omvandlar vi rest till resurs. Vi bygger vi ett kretsloppssystem som förvandlar det som ingen vill ha, till något som alla behöver – energi.

Samtidigt med den nya kretsloppsanläggningen bygger vi även en 24,5 kilometer lång transitledning för fjärrvärme, som binder samman E.ONs fjärrvärmenät i Upplands-Bro och Järfälla kommuner.

Biogasanläggningen stod färdigbyggd och invigdes i augusti 2018, transitledningen stod klar för driftsättning i april 2019 och kraftvärmeanläggningen tas i drift årsskiftet 2019/2020.

Högbytorp i siffror

Total investering: 265 miljoner euro

Total årsproduktion: 650 GWh
- varav uppvärmning: 425 GWh
– varav elproduktion: 165 GWh
– varav biogas: 60 GWh

Total årsproduktion biogödsel: 60 000 ton

Så fungerar kraftvärmeanläggningen

I en kraftvärmeanläggning produceras el och värme samtidigt. På så vis kan en stor del av energin i bränslet tas tillvara, vilket gör kraftvärme mycket resurseffektivt. I kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp kommer nästan all energin i bränslet att tas tillvara! Ur askan som återstår efter förbränningen kommer metaller att återvinnas medan farliga ämnen tas omhand och fasas ut ur kretsloppet.

En kraftvärmeanläggning kan drivas med olika bränslen, till exempel avfall och biobränslen. Produktionen av el sker när elgeneratorn i kraftvärmeanläggningen drivs runt. Detta kan ske med hjälp av antingen ångturbin, gasturbin eller en kombination av de båda. Den äldsta och mest beprövade tekniken är ångturbinen, och det är den som kommer att användas vid Högbytorp.

Så fungerar kraftvärmeanläggningen

Förenklat kan kraftvärmeprocessen och distribution av värme beskrivas på följande sätt:

 1. Bränsle eldas och kokar vatten till ånga med hög temperatur i en ångpanna.

 2. Ångan driver en turbin som omvandlar ånga till rörelseenergi. Turbinen driver i sin tur en generator som alstrar elström.

 3. Elen matas ut på elnätet.

 4. Den kvarvarande värmen i ångan värmer upp vattnet i fjärrvärmenätet.

 5. Det uppvärmda vattnet distribueras till kunderna i fjärrvärmenätet. Fjärrvärmenätet består av rör under mark och gator fram till  fjärrvärmecentralen i husen. Värmen i fjärrvärmesystemet, men inte vattnet, överförs genom värmeväxling till husets eget värmesystem för att ge kunderna både värme och tappvarmvatten

 6. Vattnet cirkulerar därefter avkylt tillbaka till kraftvärmeanläggningen där det värms upp på nytt.

Så fungerar biogasanläggningen

Organiskt material blir drivmedel och biogödsel - så går det till: 

 1. Avfallet förbehandlas lätt genom att förpackningar öppnas upp och gör det organiska materialet tillgängligt.

 2. Vi matar in materialet som sedan skjuts långsamt framåt i de tre rötkamrarna.

 3. Materialet bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö och i processen bildas biogas och biogödsel.

 4. Genom att förpackningsmaterialet följer med in i rötkammare kan mer organiskt material tas tillvara för att bilda biogas.

 5. Efter rötningen pressas rötresten i en skruvpress genom strukturmaterialet som fungerar som ett filter. Den flytande biogödseln samlas upp i en tank medan den fasta delen går vidare till kompostering.

 6. Vi siktar bort material som ej kan rötas , till exempel plast och grova grenar, från komposten.

 7. Det som ej kan rötas skickar vi till förbränning i kraftvärmeanläggningen.

 8. Vi förädlar biogasen till fordonsgaskvalitet och levererar till våra tankstationer i regionen.


Visste du att:

 • På energin som finns i en matavfallspåse kan du köra en biogasbil i 2,5 kilometer.

 • Biogödsel kan ersätta mineralgödsel, vilket gynnar utvecklingen av det ekologiska jordbruket.

 • Om du kör på biogas från Högbytorp istället för bensin, så minskar du dina koldioxidutsläpp med runt 90 procent.

Så fungerar transitledningen

För att kunna transportera värmeenergin hela vägen mellan Högbytorp och Järfälla, har vi designat ledningen som en motorväg – med högt tryck och hög temperatur. Ledningen byggs i fyra etapper och binder samman våra mindre fjärrvärmenät i nordvästra Stockholm. Med ett större sammanhängande nät kopplat till kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp blir vi mer flexibla och effektiva, eftersom vi kan optimera trycket och temperaturen i nätet. En annan fördel är att vi kan ta äldre fjärrvärmeverk ur drift, vilket ger uppenbara miljövinster samtidigt som marken kan användas till andra ändamål, till exempel bostäder.

Transitledningen utrustas med teknik för att bli en del av nästa generations fjärrvärme, som inte bara kan leverera värme utan också ta emot värme från kunder som producerar eller återvinner själva. På så vis skapar vi mervärde för såväl oss som våra kunder, samtidigt som vi tillsammans blir bättre på att hushålla med våra gemensamma resurser.