Hållbara städer | Närboende eller markägare vid Högbytorp - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Bonde rider på häst över äng

För dig som är närboende eller markägare

Bygget av kretsloppsanläggningen och den 24,5 kilometer långa fjärrvärmeledning, även kallad transitledning, startade i mars 2017 och beräknas vara helt klart i slutet av 2019. Grävarbetet för fjärrvärmeledningen genom Upplands-Bro och Järfälla kommuner är nu avslutat. Finåterställning och slutlig asfaltering av ytor kommer att ske innan sommaren i Upplands-Bro och till hösten i Järfälla.

Här nedan hittar du som bor i Upplands-Bro eller Järfälla information samt frågor och svar.

För att kunna ansluta de befintliga fjärrvärmenäten och nya bostads- och industriområden i Upplands-Bro och Järfälla till den nya kretsloppsanläggningen anlades under två år en 24,5 kilometer lång fjärrvärmeledning från Säbyverket i Järfälla upp längs Enköpingsvägen till Högbytorp i Upplands-Bro.

Ledningen möjliggör effektiv distribution av den lokalt producerade värmen till hushåll och företag i anslutna kommuner. Samtidigt gör den nya ledningen att ännu fler bostadsområden kan anslutas till denna klimatsmarta och tillförlitliga energikälla vilket bidrar till en hållbar tillväxt. Genom transitledningen utvecklar vi även fjärrvärmeanvändningen för framtiden, till exempel genom att möjliggöra för att ta emot spillvärme från andra aktörer och anpassa värmen till kundernas behov.

Grävarbetet i Kungsängen är nu avslutat

Grävarbetet för fjärrvärmeledningen genom Upplands-Bro är nu avslutat och ledningen klar för driftsättning. Slutlig återställning med permanent asfalt och linjemålning för alla platser där vi arbetat kommer att ske succesivt under sommaren 2019.

Frågor och svar

Varför behövs en ny fjärrvärmeledning?

I och med bygget av kretsloppsanläggningen anlades en tillhörande fjärrvärmeledning som kopplar ihop fjärrvärmenäten i Järfälla och Upplands-Bro. Ledningen gör effektiv distribution av den lokalt producerade värmen till hushåll och företag i anslutna kommuner. Samtidigt möjliggör den nya ledningen att ännu fler bostadsområden kan anslutas till denna klimatsmarta och tillförlitliga energikälla vilket bidrar till en hållbar tillväxt. Genom transitledning utvecklar vi även fjärrvärmeanvändningen för framtiden, till exempel genom att möjliggöra för att ta emot spillvärme från andra aktörer och anpassa värmen till kundernas behov.

Varför drogs fjärrvärmeledningen längs Enköpingsvägen?

E.ON och Upplands-Bro kommun utredde flera alternativ för ledningssträckning genom Kungsängens tätort och enades om att förlägga fjärrvärmeledningarna i Enköpingsvägen.

Enköpingsvägen valdes av främst tre anledningar:

  • Minst påverkan på boende i området
  • Påverkar befintliga VA-ledningar i mindre utsträckning jämfört med andra alternativ
  • Av hänsyn till framkomlighet för räddningstjänsten

Utbyggnad av fjärrvärmenätet

Sammankopplingen av fjärrvärmenätet i Järfälla med den nya kretsloppsanläggningen i Högbytorp innebär att du som Järfällabo snart kan få din el och värme från lokal och återvunnen energi.

Arbetet med fjärrvärmenätet startade under våren 2017 och stod klart under våren 2019. Slutlig återställning med permanent asfalt och linjemålning för alla platser där vi arbetet kommer att ske succesivt under sommaren och hösten 2019.

Trafikpåverkande arbeten på Enköpingsvägen

I mitten av mars inleddes det sista större grävarbetet för denna fjärrvärmeledning i Järfälla kommun och berör Enköpingsvägen vid korsningen Kallhällsleden och E18 Trafikplats Kallhäll S.  Vi kommer att hålla korsningen öppen men genom en tillfällig rondell istället för trafiksignaler. Detta arbete kan leda till viss kö-bildning morgon och kväll.

Slutlig återställning med permanent asfalt och linjemålning för alla platser där vi arbetat kommer att ske succesivt under sommaren och hösten 2019.

Frågor och svar

Varför gräver E.ON och Svevia i Järfälla?

I Högbytorp i Upplands-Bro bygger E.ON just nu framtidens kretsloppsanläggning i form av en biogas- och kraftvärmeanläggning. För att kunna ansluta de befintliga fjärrvärmenäten och nya bostads- och industriområden i Järfälla och Upplands-Bro till den nya produktionsanläggningen anläggs en 24,5 kilometer lång fjärrvärmeledning. Ledningen anläggs med hjälp av Svevia, men det är E.ON som är byggherre.

Vad är det för typ av ledning som grävs ned?

Fjärrvärmeledningen blir 24,5 kilometer lång och består av dubbla rör som var och en har en yttre diameter på 800 millimeter. Förläggningsdjupet varierar mellan 60 centimeter till 2 meter på de djupaste ställena.

Hur påverkas området runt om under arbetet med transitledningen?

Områdena i anslutning till gator eller ytor där vi bygger ledningen kommer att påverkas så tillvida att man kommer att både se och höra arbetet. Framkomligheten kan också påverkas under arbetets gång.

Varför behövs ny fjärrvärmeledning?

Med den nya ledningen kommer befintliga fjärrvärmenät i Järfälla och Upplands-Bro att kopplas samman till ett sammanhållet fjärrvärmenät samtidigt som vi kan ansluta nya områden till denna pålitliga och klimatsmarta energiform.

Genom denna transitledning kan vi dessutom effektivisera och utveckla fjärrvärmeanvändningen för framtiden exempelvis genom att kunna ta emot spillvärme från andra aktörer och anpassa värmen till kundernas behov.

Den här sidan uppdaterades 7 maj 2019
av E.ON Värme