Hållbara städer | Om anläggningen på Högbytorp - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Sophantering vid sopbil

Energi för ett växande Stockholm

Kretsloppsanläggning vid Högbytorp integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Genom att producera el och värme ur avfall som i dagsläget inte har någon alternativ användning samt biogas och biogödsel ur organiskt avfall, omvandlar vi rest till resurs. Vi bygger vi ett kretsloppssystem som förvandlar det som ingen vill ha, till något som alla behöver – energi.

Samtidigt med den nya kretsloppsanläggningen bygger vi även en 23 kilometer lång transitledning för fjärrvärme, som binder samman E.ONs fjärrvärmenät i Upplands-Bro och Järfälla kommuner.

Biogasanläggningen ska stå klar sommaren 2018, kraftvärmeanläggningen och transitledningen 2019.

Högbytorp i siffror

Total investering: 265 miljoner euro
Total årsproduktion: 650 GWh
– varav uppvärmning: 425 GWh
– varav elproduktion: 165 GWh
– varav biogas: 60 GWh
Total årsproduktion biogödsel: 60 000 ton

I en kraftvärmeanläggning produceras el och värme samtidigt. På så vis kan en stor del av energin i bränslet tas tillvara, vilket gör kraftvärme mycket resurseffektivt. I kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp kommer hela 99 procent av energin i bränslet att tas tillvara! Ur askan som återstår efter förbränningen kommer metaller att återvinnas medan farliga ämnen tas omhand och fasas ut ur kretsloppet.

En kraftvärmeanläggning kan drivas med olika bränslen, till exempel avfall och biobränslen. Produktionen av el sker när elgeneratorn i kraftvärmeanläggningen drivs runt. Detta kan ske med hjälp av antingen ångturbin, gasturbin eller en kombination av de båda. Den äldsta och mest beprövade tekniken är ångturbinen, och det är den som kommer att användas vid Högbytorp.

Förenklat kan kraftvärmeprocessen och distribution av värme beskrivas på följande sätt:

  1. Bränsle eldas och kokar vatten till ånga med hög temperatur i en ångpanna.
  2. Ångan driver en turbin som omvandlar ånga till rörelseenergi. Turbinen driver i sin tur en generator som alstrar elström.
  3. Elen matas ut på elnätet.
  4. Den kvarvarande värmen i ångan värmer upp vattnet i fjärrvärmenätet.
  5. Det uppvärmda vattnet distribueras till kunderna i fjärrvärmenätet, fjärrvärmenätet består av rör under mark och gator fram till  fjärrvärmecentralen i husen. Värmen i fjärrvärmesystemet, men inte vattnet, överförs genom värmeväxling till husets eget värmesystem för att ge kunderna både värme och tappvarmvatten.
  6. Vattnet cirkulerar därefter avkylt tillbaka till kraftvärmeanläggningen där det värms upp på nytt.

Biogas, som framställs av organiskt nedbrytbart material, är ett förnybart alternativ till bensin och diesel och bidrar effektivt till att minska koldioxidutsläppen från fordonstrafiken. Biogasanläggningen vid Högbytorp kommer att ta emot matrester och annat organiskt avfall från kommuner och företag i regionen och röta det till biogas.

Vid biogasframställningen produceras även biogödsel, som ger ny näring till livsmedelsproduktionen – och kretsloppet sluts.

Visste du att:

På energin som finns i en matavfallspåse kan du köra en biogasbil i 2,5 kilometer?

Biogödsel kan ersätta mineralgödsel, vilket gynnar utvecklingen av det ekologiska jordbruket?

Om du kör på biogas istället för bensin, så minskar du dina koldioxidutsläpp med runt 70 procent?

För att kunna transportera värmeenergin hela vägen mellan Högbytorp och Järfälla, har vi designat ledningen som en motorväg – med högt tryck och hög temperatur. Ledningen byggs i fyra etapper och binder samman våra mindre fjärrvärmenät i nordvästra Stockholm. Med ett större sammanhängande nät kopplat till kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp blir vi mer flexibla och effektiva, eftersom vi kan optimera trycket och temperaturen i nätet. En annan fördel är att vi kan ta äldre fjärrvärmeverk ur drift, vilket ger uppenbara miljövinster samtidigt som marken kan användas till andra ändamål, till exempel bostäder.

Transitledningen utrustas med teknik för att bli en del av nästa generations fjärrvärme, som inte bara kan leverera värme utan också ta emot värme från kunder som producerar eller återvinner själva. På så vis skapar vi mervärde för såväl oss som våra kunder, samtidigt som vi tillsammans blir bättre på att hushålla med våra gemensamma resurser.

Den här sidan uppdaterades 16 april 2018
av E.ON Värme