Vi på E.ON producerar el och fjärrvärme vid Heleneholms kraftvärmeverk och Heleneholms fjärrvärmecentral i Malmö. De båda anläggningarna, som drivs på fossila bränslen i form av naturgas och eldningsolja, börjar dock bli gamla. Därför har vi som mål att ta dem ur drift på sikt och ersätta dem med ett spets- och reservvärmeverk som ska drivas på förnybar bioolja och/eller biogas. Den nya anläggningen ska kallas Heleneholms spetspannor (HSP).

Ett spets- och reservvärmeverk har som syfte att kunna startas upp och leverera värme med kort varsel. Den sortens värmeverk behövs för att se till att värmeproduktionen räcker till vid olika onormala situationer, som vid extra kall väderlek eller när andra produktionsanläggningar inte kan användas som vanligt.

Vi jobbar för att all energi vi levererar ska vara 100% förnybar eller återvunnen senast år 2025. Den nya anläggningen är en del i det arbetet.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Nu ska vi ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för hela vår verksamhet på Heleneholm, både de befintliga anläggningarna och den nya anläggningen som vi planerar för. Verksamhetens främsta påverkan på omgivningen är utsläpp till luft och från transportfordon i området. Buller och säkerhet är andra viktiga frågor som kommer att tas upp i utredningarna som ska skickas in tillsammans med vår tillståndsansökan.