1. Om E.ON
  2. Investeringar
  3. Värmeinvesteringar
  4. Utklippans fjärrvärmecentral

Som du säkert känner till producerar vi fjärrvärme på Utklippans fjärrvärmecentral. Anläggningen drivs idag med fossil eldningsolja och används främst för spets- och reservproduktion. Vi på E.ON jobbar för att all energi vi levererar ska vara 100 % förnybar eller återvunnen senast år 2025. En del av detta arbete är att konvertera fjärrvärmecentralen för att möjliggöra drift med förnybara bränslen i form av biooljor och träpellets. På så sätt ökar andelen förnybar fjärrvärme i Malmö. Detta innebär även att anläggningen kommer att köras mer jämfört med de senaste åren. För att ytterligare trygga fjärrvärmeförsörjningen kommer även gasformiga bränslen att inkluderas i ansökan.

Vi behöver därför ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för vår planerade verksamhet vid Utklippans fjärrvärmecentral. Ansökan kommer att omfatta förbränning av alla bränsleblandningar från 100 % träpellets till 100 % bioolja. För ökad flexibilitet kommer möjligheten att förbränna fossil olja att finnas kvar. Ett större säsongslager kommer också att behövas.

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Inför en tillståndsprövning ska ett samråd hållas med de som kan vara berörda av verksamheten. Syftet är att samla in eventuella synpunkter på verksamheten och den förändring vi vill göra. Ett samrådsunderlag har upprättats och finns att ladda ner på denna sida. Där kan du läsa mer om nuvarande verksamhet och de förändringar vi vill göra.

Om du vill göra ett samrådsyttrande, ber vi dig höra av dig till vår miljökonsult Anders Åkesson senast 6 oktober 2019. Detta kan göras via mejl till anders@akesson.net eller via brev till:

Anders Åkesson
Åkaregatan 15 B
281 38 Hässleholm