Sverige ska elektrifieras

Sverige är mitt i en stor utmaning: att ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle samtidigt där våra städer och företag kan fortsätta växa. Då behöver fler utsläppstunga sektorer drivas av el istället för fossila bränslen. Elektrifieringen och energiomställningen i vårt samhälle möjliggörs av ett starkt elnät. Därför är det viktigt att vi kan öka takten i utbyggnaden av landets elnät så snabbt som möjligt.

Efterfrågan på el ökar

I takt med att urbaniseringen ökar, att företag vill fortsätta att växa och expandera och att transportsektorn fortsätter elektrifieras kommer det krävas väsentligt mer el i Sverige framöver.

Man uppskattar att elanvändningen kommer att öka med upp till 50 procent till år 2045. Det motsvarar elbehovet i 12 nya städer i storlek med Malmö. En kraftig ökning som kräver god tillgång på el och ett starkt elnät som klarar av att leverera energin till våra företag och hushåll.

Investeringar på nästan 500 miljarder kronor i elnäten kommer att behövas fram till 2045 och då står 30 procent för utbyggnad av nya elnät och hela 70 procent för underhåll och uppgradering av Sveriges ålderstigna nät.

Person vid ställverk

Så förnyar vi elnätet

Från 1 januari 2020 till 31 december 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor för att bygga ett elnät för framtiden som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Medarbetare tittar ut över fält och elledningar

Nätutvecklingsplaner

Vi stödjer det nya lagförslaget om nätutvecklingsplaner som kommer att påskynda utbyggnaden av Sveriges elnät.

Elledningar över åker

Hur fungerar elnätet?

Här får du reda på hur Sveriges elnät är uppbyggt och fungerar, från stamnätet ända ner till ditt lokala nät.

Vad är kapacitetsbristen?

Om du hört om det ökande behovet av el i Sverige förut har du säkert stött på termer som elbrist, effektbrist och nätkapacitetsbrist. Här reder vi ut vad de olika begreppen betyder och hur de används.

Illustration vad är kapacitetsbrist

Så ska vi lösa kapacitetsbristen

Den viktigaste åtgärden för att möta utmaningen är att fortsätta investera kraftfullt i elnäten, nationellt, regionalt och lokalt. Men det tar lång tid att bygga elnät. Därför behöver vi åtgärder som hjälper på kort sikt, här och nu, men också smarta lösningar för att använda dagens elnät mer effektivt.

Effektmarknadsplatsen SWITCH

Den digitala marknadsplatsen SWITCH är en plattform för att optimera användandet av vårt elnät för att undvika kapacitetsbrist. Med hjälp av plattformen kan vi ansluta nya effekttunga företag till elnätet och möjliggöra utbyggnad av befintliga industrier. SWITCH ingår i det  EU-finansierade forskningsprojektet Coordinet och utökas nu inför vintern 2021-2022.

Fastighet med solceller på taket

Hur påverkar kapacitetsbristen samhälle och företag?

Kapacitetsbristen i elnätet kan få många inverkningar, till exempel för stadsplanering och företag som planerar att expandera sin verksamhet. Här tipsar vi om vad kommuner och företag kan göra för att underlätta vid stora nyanslutningar till elnätet.

Mattias Fredriksson, Head of Sales and Customer Relations Local Grid

Behöver din organisation råd om elanslutningen?

Hör av dig så hjälper vi dig med lösningar som passar verksamheten.

Mattias Fredriksson
Head of Sales and Customer Relations Local 
mattias.fredriksson@eon.se

Vanliga frågor om kapacitetsbrist

Varför bygger ni inte ut elnätet i förebyggande syfte?

Ellagen tillåter idag inte att elnäten byggs ut på spekulation om förväntat behov. Det måste finnas ett faktiskt behov och en beställare för att kunna bygga. Ett elnät med överkapacitet som inte utnyttjas fullt ut är enligt dagens regler inte försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi på E.ON anser att reglerna bör ändras för att ge möjligheter att stärka elnätet, baserat på ansvarsfulla och kvalitetssäkrade prognoser om framtiden, i syfte att säkra att kapacitet finns tillgänglig när den behövs. Vi vet exempelvis redan idag att det kommer behövas en stor utbyggnad för elektrifiering av transporter, inte minst den tunga trafiken. Men så länge det saknas en beställare kan vi inte bygga ut. Därför kommer inte utbyggnaden igång, trots att vi vet att den kommer att behövas.

Gäller inte anslutningsplikt?

Anslutningsplikt gäller. Vår ambition är alltid att ansluta våra kunder så snabbt som möjligt, men i områden med kapacitetsbrist kan det ta längre tid. En separat bedömning görs av varje enskild ansökan om utökning av abonnemang eller ny anslutning över 1 MW. Det kan ta längre tid och kostnaden kan bli högre. Vi lämnar inga garantier kring när befintlig kapacitet blir tillgänglig, men vi arbetar så snabbt vi kan.

Vad kan jag själv göra för att underlätta anslutningen för mitt företag?

  • Större och hastigt tillkommande punktlaster kommer alltid att kräva mycket god framförhållning och separat hantering – ta därför kontakt med nätägaren i ett tidigt skede. 
  • Var effektekonomisk: basera ditt önskemål om anslutning på en realistisk bedömning av effektbehovet 
  • Hur mycket effekt behöver du och när behöver du den? 
  • Energieffektivisera – det tjänar både du och miljön på 
  • Kan lasten styras till andra delar av dygnet för att minska effekttoppar? 
  • Flexibelt uttagsmönster – har ni möjlighet att dra ner eller upp effektuttaget vid givna tidpunkter? 
  • Tänk över lösningar för värme och kyla – välj om möjligt fjärrvärme