Sverige står inför en stor utmaning. Vi ska ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle samtidigt som den ekonomiska tillväxten säkras. Det kräver förnybar energi och storskalig elektrifiering av samhället. 

Idag har Sverige relativt föråldrade elnät* och bara att upprätthålla dagens nivå av elkonsumtion kräver betydande investeringar i upprustning. Enligt beräkningar kommer Sveriges elkonsumtion att öka med 30-50 procent fram till 2050, till följd av elektrifiering och tillväxt. Tillräcklig kapacitet i elnäten spelar en avgörande roll och för att vi ska klara det behövs stora investeringar. 

Rekordstora investeringar i elnäten krävs under kommande år

Energibranschen har tillsammans tagit fram en färdplan för hur vi ska nå ett hållbart energisystem och hur energisektorn ska bidra till hela samhällets omställning. Enligt den färdplanen kommer det att krävas 500 miljarder kronor i elnätsinvesteringar fram till 2045 för att vi ska klara målen om ett hållbart samhälle. Sverige står alltså i ett läge där vi behöver göra historiskt stora investeringar i elnäten under kommande år om vi ska klara utmaningen. 

För E.ON, som är en av Sveriges största elnätsägare, är den främsta prioriteringen att rusta elnäten för framtiden. Under 2016-2019 har E.ON investerat drygt 13 miljarder kronor i de svenska elnäten och kommande fyra år planerar vi att investera ytterligare 16 miljarder. Det är en rekordstor satsning från vår sida, det är vad som krävs för att ställa om. 

Akut kapacitetsbrist i Skåne 2019

Under de senaste åren har vi vid olika tillfällen sett vad som händer när kapaciteten i stamnäten, elnätens motorvägar, brister i ett område. 2019 uppstod en akut situation när stamnätet inte längre klarade av att överföra den mängd el som sydvästra Skåne behövde för att kunna fortsätta växa och utvecklas. Det gjorde att etableringen av företag och expansionen av existerande företag hotades. 

Tillsammans med regeringen och den ansvariga myndigheten, Svenska kraftnät, kom E.ON fram till ett lösningspaket med sju olika delar för att åtgärda den akuta kapacitetsbristen. Paketet innehöll flera tillfälliga åtgärder, som resulterade i en kortsiktig lösning fram tills 2024 då Svenska kraftnäts förstärkningar av stamnätet längs Skånes västkust ska vara klara och ge en långsiktig lösning på kapacitetsproblemen. Det var ett snabbt agerande på en akut, lokal situation. För att undvika liknande akuta situationer framöver och för att möta det ökande behovet av kapacitet behöver vi investera långsiktigt på nationell nivå.

Det behövs långsiktiga förutsättningar för elnätsinvesteringar

Elnäten utgör, i likhet med järnvägar, ett naturligt monopol. Det innebär att verksamheten är strikt reglerad av staten. Energimarknadsinspektionen ansvarar för att kontrollera att regleringen efterlevs. Energimarknadsinspektionen avgör, baserat på regleringen, hur stora avgifter elnätsbolagen får ta ut från sina kunder. Nivån på avgifterna baseras i sin tur på hur stora investeringar som är planerade. När läget nu kräver rekordstora investeringar i elnäten behöver därför bolagen ges möjlighet och rätt förutsättningar att göra de investeringarna. 

Elnätsinvesteringarna har en avskrivningstid på upp till 60 år. Därmed behöver förutsättningarna, såsom regler och lagar, vara långsiktigt stabila. Stabila villkor är ett måste för att branschen ska kunna ha tillräckligt lång tidshorisont i sina investeringar. Regeringen har lagt ett lagförslag som bidrar till att bolagen kan planera och använda sina investeringsmedel över längre tid, vilket  ger bolagen större flexibilitet och säkrar tillgång till medel att investera. Förslaget är villkorat så att elnätsaktörerna använder samtliga dessa medel till faktiska investeringar i elnäten. Dessutom ställer den föreslagna lagen som krav att bolagen måste tillföra ytterligare egna medel i investeringar för att överhuvudtaget ha rätt till den ökade flexibiliteten. Vi på E.ON tycker att regeringens förslag är välkommet eftersom det kommer att leda till större investeringar i elnäten, i en tid då vi har rekordstora behov. 

Samhället behöver fatta beslut om att framtidssäkra elnäten

E.ON vill vara med och rusta de svenska näten och nu är vi redo att genomföra vår största satsning någonsin. Gör vi inte investeringarna i nätet nu kommer det att bli svårt att genomföra omställningen till ett hållbart samhälle i den takt som klimatet kräver. För Sveriges innovation och tillväxt är det avgörande att vi framtidssäkrar elnäten i tid. Det är hög tid att vi som samhälle beslutar oss för att möjliggöra den satsningen.

* Sverige var tidigt ute med att elektrifiera landet vilket gör att de svenska elnäten hunnit bli relativt föråldrade

Kortsiktiga lösningar för kapacitetssituationen i Malmö

2019

  • Nätkapacitetsreserv - E.ON ges möjlighet att starta kraftvärmeverket Heleneholms elproduktion om akut kapacitetsbrist uppstår 
  • SWITCH – E.ON lanserar en digital handelsplats för effekt för sydvästra Skåne. Aktörer kan mot betalning minska sin elförbrukning eller öka sin elproduktion om akut kapacitetsbrist uppstår. Lösningen kallas flexibilitet och gör att det befintliga elnätet kan utnyttjas effektivare

2020

Stamnätsägaren Svenska kraftnät (SvK) och E.ON tar fram sjupunktsprogrammet inför vintern 2020-2021:

  1. Ett nätvärn kopplar ifrån utlandsförbindelsen Baltic cable om det blir fel på ledningar i Skåne. Ansvarig: SvK.
  2. Ett nytt avtal med Baltic cable om hur detta enligt punkt 1 ska regleras.
  3. E.ON  har tagit fram en beredskapsplan för att snabbt kunna minska elförbrukningen i Sege-området med 300 Megawatt inom 15 minuter. 
  4. E.ON förstärker i knutpunkterna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för SvKs utbyggnad av stamnätet. En investering på 35 MSEK. 
  5. Svenska Kraftnät installerar så kallad ”Dynamic Line rating” på stamnätsledningar från Söderåsen och ner till Sege. Sensorerna erbjuder möjligheten att öka överföringen när marginalerna tillåter detta. 
  6. Svenska Kraftnät och E.ON utreder gemensamt den långsiktiga elförsörjningen i Skåne. 
  7. När åtgärdsplanen verkställts tills vintern 2020-2021 kan kapaciteten i vissa abonnemang höjas till 1 150 Megawatt. Baserat på detta kommer E.ON per sista november 2020 att ansöka om ett abonnemang.

SWITCH utökas till att omfatta tre områden; sydvästra Skåne, Landskrona/Löddeköpinge samt Helsingborg, Bjuv/Kullahalvön och Ängelholm.

Långsiktiga lösningar för Skånes elförsörjning

Svenska kraftnät inledde hösten 2019 ett arbete för att påskynda förstärkningarna av stamnätet längs Skånes västkust. Det är först när arbetet på samtliga sträckor är genomfört 2024* som en långsiktig lösning på kapacitetsproblematiken i Skåne är på plats.

*Under förutsättning att alla tillståndsprocesser löper som planerat.

Tidplan Svenska kraftnät