Sverige elektrifieras – för klimat och hållbar tillväxt

Sverige ställer om till ett fossilfritt och hållbart samhälle samtidigt som våra städer och företag fortsätter växa. Då behöver fler transporter och industrier drivas av el istället för fossila bränslen. Energiomställningen och en storskalig elektrifiering är helt central för att vi ska lyckas med riksdagens klimatmål och detta ska i sin tur möjliggöras av - elnätet. 

Efterfrågan på el ökar snabbt

Energiomställningen och den storskaliga elektrifieringen av industrin och transportsektorn pågår och utvecklingen går nu allt snabbare. Efterfrågan på el ökar starkt, framförallt runt våra storstäder.

Elanvändningen uppskattas komma att öka med mellan 100 och 300 procent till år 2045. Ett mer än fördubblat elbehov kräver både god tillgång på el och ett starkt elnät med en kapacitet att klara av att leverera tillräckligt med el för att möta efterfrågan.

Det är viktigt att vi kan öka takten i utbyggnaden av landets elnät så snabbt som möjligt. Investeringar på nästan 500 miljarder kronor i elnäten kommer att behövas fram till 2045 och då står 30 procent för utbyggnad av nya elnät och hela 70 procent för underhåll och uppgradering.

För att möta utmaningen kommer det behövas många olika lösningar, både på kort och lång sikt. 

Ett nytt läge

Sveriges elnät byggdes för att transportera el från stora produktionskällor som vattenkraft och kärnkraft ned till konsumenten. Elnäten planerades och byggdes ut för en gradvis tillväxt av elbehovet med 2-3 procent per år. I dag ser det mycket annorlunda ut. 

Utbyggnaden av förnybar energi från vind och sol har tagit fart på allvar och gjort elproduktionen mer utspridd. Nu kommer nästa steg i utvecklingen, havsbaserad vindkraft och storskalig solenergi.

I dag finns merparten av Sveriges elproduktion i norr medan den största elanvändningen finns i söder. Samtidigt finns flera flaskhalsar i det nationella transmissionsnätet, elnätets motorvägar. Ledningarna har inte längre tillräckligt med kapacitet att föra över lika mycket el som efterfrågas. Ett arbete med att bygga ut och rusta upp pågår men det kommer att ta lång tid.

 

Samtidigt har vi fått nya typer av industrier som datahallar och batterifabriker som var för sig kan använda lika mycket el som mindre städer. Samhället har också digitaliserats vilket också kräver stora mängder el samtidigt som städerna växer.

Det råder nu kapacitetsbrist i elnäten på flera platser i Sverige, Skåne och Halland, Stockholm och Mälardalen samt Göteborgsområdet men med den snabba utveckling som nu pågår kan en ny stor anslutning till elnätet göra att kapacitetsbrist kan uppstå nästan var som helst i elnätet. 

Samtidigt har Nordens och Europas energisystem integrerats allt mer i varandra och påverkar hur elen flödar, både inom Sverige och gentemot grannländerna och Europa. Vi har ett nytt läge 

Våra investeringar och lösningar på kapacitetsbristen 

Person vid ställverk

Så förnyar vi elnätet

Från 1 januari 2020 till 31 december 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor för att bygga ett elnät för framtiden som gör det möjligt för Sverige att växa med hjälp av förnybar energi.

Elnätsledningar på grön åker

Det här gör vi i Skåne

Skåne är en expansiv region med ett snabbt ökande elbehov. För att Skåne ska kunna fortsätta växa och utvecklas krävs omfattande förstärkningar av elnätet. Här kan du läsa mer om vilka åtgärder vi gör på kort och lång sikt.

Byggställningar och kran vid nybygge i närheten av gult hus

Stockholms elförsörjning

Stockholm växer snabbast av alla regioner i Sverige, vilket innebär stora utmaningar för elförsörjningen. Läs mer om vad som görs för att trygga elförsörjningen i Stockholmsområdet.

Så ska vi lösa kapacitetsbristen

Den viktigaste åtgärden för att möta utmaningen är att fortsätta investera kraftfullt i elnäten, nationellt, regionalt och lokalt. Men det tar lång tid att bygga elnät. Därför behöver vi även åtgärder som hjälper på kort sikt, här och nu. Tillsammans med andra aktörer utvecklar och testar vi en rad olika lösningar som kan använda dagens elnät mer effektivt, förstärka elnätet och utöka kapaciteten redan idag.  

SWITCH för flexibel användning av elnätet

Den digitala marknadsplatsen SWITCH är ett exempel på hur vi kan optimera användandet av vårt elnät för att undvika kapacitetsbrist. Eftersom plattformen skapar flexibilitet i elnätet, kan vi med hjälp av den ansluta nya effekttunga företag till elnätet.  

Nätutvecklingsplaner och regionnätsledningar

Elledningar över åker

Hur fungerar elnätet?

Här får du reda på hur Sveriges elnät är uppbyggt och fungerar, från stamnätet ända ner till ditt lokala nät.

En nätutvecklingsplan är en detaljerad prognos över investeringar under kommande 5–10 år.

Nätutvecklingsplaner

För att utveckla Sveriges elnät snabbare antogs den 1 juli 2022 en ny lag som ställer krav på alla nätägare att ta fram Nätutvecklingsplaner. 

Medarbetare tittar ut över fält och elledningar

Regionnätsledningar bör inte flyttas

Att flytta ledningar kräver stora resurser, men ökar sällan leveranssäkerheten eller kapaciteten. Därför prioriterar vi istället de investeringar som driver den viktiga samhällsutvecklingen.

Stöd för kommuner och regioner - planera för ett ökat elbehov

Fastighet med solceller på taket

Hur påverkar kapacitetsbristen samhälle och företag?

Kapacitetsbristen i elnätet kan få många inverkningar, till exempel för stadsplanering och företag som planerar att expandera sin verksamhet. Här tipsar vi om vad kommuner och företag kan göra för att underlätta vid stora nyanslutningar till elnätet.

örebro by night

Stöd för kommuner och regioner som planerar för ett växande elbehov

Kommuner och regioner har en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle där elektrifiering är nyckeln. Genom att ha ett elförsörjningsperspektiv i planeringen för nya områden, dialog med nätägaren och förståelse för hur elnätet fungerar, är din kommun bättre rustad att klara en god elförsörjning även i framtiden.

Mattias Fredriksson, Head of Sales and Customer Relations Local Grid

Behöver din organisation råd om elanslutningen?

Hör av dig så hjälper vi dig med lösningar som passar verksamheten.

Mattias Fredriksson
Head of Sales and Customer Relations Local 
mattias.fredriksson@eon.se

Vanliga frågor om kapacitetsbrist

Vad är kapacitetsbristen?

Om du hört om det ökande behovet av el i Sverige förut har du säkert stött på termer som elbrist, effektbrist och nätkapacitetsbrist. Här reder vi ut vad de olika begreppen betyder och hur de används.

Varför bygger ni inte ut elnätet i förebyggande syfte?

Ellagen tillåter idag inte att elnäten byggs ut på spekulation om förväntat behov. Det måste finnas ett faktiskt behov och en beställare för att kunna bygga. Ett elnät med överkapacitet som inte utnyttjas fullt ut är enligt dagens regler inte försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi på E.ON anser att reglerna bör ändras för att ge möjligheter att stärka elnätet, baserat på ansvarsfulla och kvalitetssäkrade prognoser om framtiden, i syfte att säkra att kapacitet finns tillgänglig när den behövs. Vi vet exempelvis redan idag att det kommer behövas en stor utbyggnad för elektrifiering av transporter, inte minst den tunga trafiken. Men så länge det saknas en beställare kan vi inte bygga ut. Därför kommer inte utbyggnaden igång, trots att vi vet att den kommer att behövas.

Gäller inte anslutningsplikt?

Anslutningsplikt gäller. Vår ambition är alltid att ansluta våra kunder så snabbt som möjligt, men i områden med kapacitetsbrist kan det ta längre tid. En separat bedömning görs av varje enskild ansökan om utökning av abonnemang eller ny anslutning över 1 MW. Det kan ta längre tid och kostnaden kan bli högre. Vi lämnar inga garantier kring när befintlig kapacitet blir tillgänglig, men vi arbetar så snabbt vi kan.

Vad kan jag själv göra för att underlätta anslutningen för mitt företag?

  • Större och hastigt tillkommande punktlaster kommer alltid att kräva mycket god framförhållning och separat hantering – ta därför kontakt med nätägaren i ett tidigt skede. 
  • Var effektekonomisk: basera ditt önskemål om anslutning på en realistisk bedömning av effektbehovet 
  • Hur mycket effekt behöver du och när behöver du den? 
  • Energieffektivisera – det tjänar både du och miljön på 
  • Kan lasten styras till andra delar av dygnet för att minska effekttoppar? 
  • Flexibelt uttagsmönster – har ni möjlighet att dra ner eller upp effektuttaget vid givna tidpunkter? 
  • Tänk över lösningar för värme och kyla – välj om möjligt fjärrvärme
Illustration vad är kapacitetsbrist