• Elbrist

    I Sverige använder vi varje år ungefär 140 terawattimmar (TWh). Vanligtvis räcker landets egen elproduktion för att täcka behovet av elenergi. Sedan år 2011 har Sverige producerat mer elenergi under året än vi använt och därför kunnat exportera el. Vi har alltså inte elbrist. Problemet är att stora delar av den svenska elproduktionen finns i norra Sverige, medan det används mest el i den södra delen av landet. Det stora statligt ägda transmissionsnätet klarar inte av att transportera all den el och effekt som södra Sverige behöver. Ibland kallas detta lite slarvigt för elbrist, men i själva verket handlar det inte om att det produceras för lite elenergi, utan om elledningarnas förmåga att föra över den.

  • Effektbrist

    Behovet av elenergi beskriver hur mycket el som efterfrågas under en längre tid, ofta ett år. Behovet av effekt handlar istället om hur mycket el som efterfrågas just nu. El behöver alltid produceras samtidigt som den används. Därför kan effektbrist uppstå när många behöver mycket el vid samma tidpunkt, som under en kall vinterdag. Med stor andel väderberoende energi i systemet ökar risken för effektbrist ytterligare. Genom att förstärka elnätet mot angränsande länder, bygga ut elproduktionen eller lagra energi, går det att minska risken för effektbrist.

  • Kapacitetsbrist
    Vi producerar mer el än vi själva använder i Sverige, ändå räcker elen inte till för att möta efterfrågan överallt. Det beror på att elen inte kan flöda genom ledningarna i den mängd som behövs. Det är för trångt i elnätet helt enkelt. Följden blir att den el som produceras i norra Sverige (där den största elproduktionen finns) inte kan föras över till södra Sverige (där man använder mest el). Problemet är som störst under kalla, vindstilla vinterdagar. Då behöver många mycket el, samtidigt som elproduktionen från till exempel vindkraftverk står stilla. Ökat behov av el och utbyggnaden av förnybar energi ställer nya krav på elnäten. För att undvika kapacitetsbrist behöver hela elnätet vara rätt dimensionerat, från det nationella transmissionsnätet, via regionnätet och lokalnätet fram till slutanvändaren.