Elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist. Du har säkert hört begreppen förut och kanske undrat vad som skiljer dem åt. Kort sagt handlar alla tre om att elen inte räcker till för att täcka användarnas behov, men av olika orsaker: brist på elenergi, effekt och kapacitet. Här förklarar vi hur begreppen hänger ihop, vad de betyder och vad skillnaden är.

Kommer elen stängas ner i vinter?

Läs mer om risk för bortkoppling av el.

  • Elbrist
    I Sverige använder vi varje år ungefär 140 terawattimmar (TWh). Vanligtvis räcker landets egen elproduktion för att täcka behovet av elenergi. Sedan år 2011 har Sverige producerat mer elenergi under året än vi använt och därför kunnat exportera el. Vi har alltså inte elbrist. Problemet är att stora delar av den svenska elproduktionen finns i norra Sverige, medan det används mest el i den södra delen av landet. Det stora statligt ägda transmissionsnätet klarar inte av att transportera all den el och effekt som södra Sverige behöver. Ibland kallas detta lite slarvigt för elbrist, men i själva verket handlar det inte om att det produceras för lite elenergi, utan om elledningarnas förmåga att föra över den.
  • Effektbrist
    Behovet av elenergi beskriver hur mycket el som efterfrågas under en längre tid, ofta ett år. Behovet av effekt handlar istället om hur mycket el som efterfrågas vid en viss tidpunkt, ofta under en och samma timme. Det brukar man mäta i kilowatt (kW). Energi behöver ofta produceras samtidigt som den används. Därför kan effektbrist uppstå när många behöver mycket el vid samma tidpunkt, som under en kall vinterdag. Med stor andel väderberoende energi i systemet ökar risken för effektbrist ytterligare. Genom att förstärka elnätet mot angränsande länder, bygga ut elproduktionen eller lagra energi, kan man minska risken för effektbrist.

Vad är skillnaden mellan energi och effekt?

Så länge alla förutsättningar finns går det att producera hur mycket energi som helst över tid. Men vid varje tidpunkt går det bara att producera och leverera en viss mängd av den energin till användaren. Det är vad effekt handlar om. Energi är alltså produktion över tid, medan effekt är produktion vid varje givet tillfälle.

Se förklarande exempel hos Energiföretagen

  • Kapacitetsbrist
    Vi producerar mer el än vi själva använder i Sverige, ändå räcker elen inte till för att möta efterfrågan överallt. Det beror på att elen inte kan flöda genom ledningarna i den mängd som behövs. Det är för trångt i elnätet helt enkelt. Följden blir att den el som produceras i norra Sverige (där den största elproduktionen finns) inte kan föras över till södra Sverige (där man använder mest el). Problemet är som störst under kalla, vindstilla vinterdagar. Då behöver många mycket el, samtidigt som elproduktionen från till exempel vindkraftverk står stilla. Ökat behov av el och utbyggnaden av förnybar energi ställer nya krav på elnäten. För att undvika kapacitetsbrist behöver hela elnätet vara rätt dimensionerat, från det nationella transmissionsnätet, via regionnätet och lokalnätet fram till slutanvändaren.

Vad får kapacitetsbristen för konsekvenser?

Att elnätet i vissa delar av Sverige inte hänger med i samhälls- och teknikutvecklingen får flera konsekvenser. Företag kan inte expandera med nya fabriker och effektkrävande anläggningar. Planerna för nya bostadsområden skjuts upp för att de inte kan kopplas in i det ansträngda nätet. Och den stora efterfrågan på elektrifierade transporter och elektrifieringslösningar för industrin kan inte mötas. Därför är det viktigt att bygga ut och förstärka elnätet.

Mer om kapacitetsbristen

Därför ökar efterfrågan på el

Elektrifieringen av Sverige kräver stora mängder energi och ett elnät som klarar av att leverera elen dit den behövs.

Nätutvecklingsplaner

Vi stödjer det nya lagförslaget om nätutvecklingsplaner som kommer att påskynda utbyggnaden av Sveriges elnät.

Så löser vi kapacitetsbristen

Se initiativen vi arbetar med för att skapa möjligheter till en säkrad elnätskapacitet i Sverige, på både kort och lång sikt.