I takt med att Sverige växer och elektrifieras har det under senare år uppstått allt fler situationer där det krävs omfattande förstärkningar av elnätet. Det är ibland vad som krävs för att nya kunder ska kunna ansluta eller för att befintliga kunder ska kunna höja sitt effektabonnemang. 2019 uppstod en akut situation när stamnätet inte längre klarade av att överföra den mängd el som sydvästra Skåne behöver för att kunna fortsätta växa och utvecklas. Eftersom det var ett hot mot etableringen och expansionen av företag i regionen, behövde vi agera snabbt. 

Åtgärder på kort och lång sikt

Tillsammans med regeringen och den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät, kom vi fram till ett lösningspaket med sju olika delar för att åtgärda den akuta kapacitetsbristen. Paketet innehåller flera tillfälliga åtgärder, som resulterat i en kortsiktig lösning fram till 2024. Då ska Svenska kraftnäts förstärkningar av stamnätet längs Skånes västkust vara klara och ge en långsiktig lösning på kapacitetsproblemen. Det var ett snabbt agerande på en akut, lokal situation. För att undvika liknande situationer framöver och för att möta det ökande behovet av kapacitet behöver vi investera långsiktigt på nationell nivå. 

Med åtgärderna i Sjupunktsprogrammet och flexibilitetslösningen SWITCH på plats, är vår bedömning, utifrån de planer och behov som är kända i dag, att vi kommer klara av situationen fram till 2024. Även om det kommer vara ansträngt.

Kortsiktiga lösningar för Skånes elförsörjning

2019

  • Nätkapacitetsreserv E.ON ges möjlighet att starta kraftvärmeverket Heleneholms elproduktion om akut kapacitetsbrist uppstår

  • SWITCH E.ON lanserar en digital handelsplats för effekt för sydvästra Skåne. Aktörer kan mot betalning minska sin elförbrukning eller öka sin elproduktion om akut kapacitetsbrist uppstår. Lösningen kallas flexibilitet och gör att det befintliga elnätet kan utnyttjas effektivare

Sjupunktsprogrammet vintern 2020-2021

  • Nätvärn Ett nätvärn kopplar ifrån utlandsförbindelsen Baltic cable om det blir fel på ledningar i Skåne. Ansvarig: Svenska Kraftnät.

  • Avtal med Baltic cable Ett nytt avtal med Baltic cable om hur detta enligt punkt 1 ska regleras.

  • Beredskapsplan E.ON har tagit fram en beredskapsplan för att snabbt kunna minska elförbrukningen i Sege-området med 300 Megawatt inom 15 minuter.

  • Förstärkning av knutpunkter E.ON förstärker i knutpunkterna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnäts utbyggnad av stamnätet. En investering på 35 MSEK.

  • Dynamic Line rating Svenska Kraftnät installerar så kallad ”Dynamic Line rating” på stamnätsledningar från Söderåsen och ner till Sege. Sensorerna erbjuder möjligheten att öka överföringen när marginalerna tillåter detta.

  • Utredning av elförsörjning Svenska Kraftnät och E.ON utreder gemensamt den långsiktiga elförsörjningen i Skåne.

  • Höjd kapacitet När åtgärdsplanen verkställts till vintern 2020-2021 kan kapaciteten i vissa abonnemang höjas till 1 150 Megawatt. Baserat på detta kommer E.ON per sista november 2020 att ansöka om ett abonnemang.

  • SWITCH SWITCH utökas till att omfatta tre områden; sydvästra Skåne, Landskrona/Löddeköpinge samt Helsingborg, Bjuv/Kullahalvön och Ängelholm.

Investeringar i nordvästra Skåne

Även i nordvästra Skåne gör vi insatser för att öka tillgängligheten och kapaciteten i elnäten. Inför vintern 2020-2021 utökar vi vår digitala handelsplats SWICTH med två nya områden: Landskrona/Löddeköpinge samt Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och Kullahalvön. Lösningen gör det möjligt att använda det befintliga elnätet mer effektivt.

I Söderåsen och Barsebäck, som är knutpunkter i vårt regionnät, underlättar vi för Svenska kraftnäts förstärkningar av stamnätet. Bland annat bygger vi ytterligare en stamnättransformator i Söderåsen och gör en totalombyggnad av stamnätstationen i Barsebäck. Vi har även investerat över 120 miljoner kronor i en ny regionnätstation i Mörarp och relaterade nätförstärkningar i anslutningspunkter i området. 

Andra exempel är förstärkta utlandsförbindelser till Danmark. Där har vi lagt nya 130 kV-kablar mellan Helsingborg och Helsingör och byggt en ny regional kopplingspunkt, som knyter samman elleveranserna mellan nordvästra Skåne och Själlands drygt två miljoner kunder.

Långsiktiga lösningar för Skånes elförsörjning

Svenska kraftnät inledde hösten 2019 ett arbete för att påskynda förstärkningarna av stamnätet längs Skånes västkust. Det är först när arbetet på samtliga sträckor är genomfört 2024* som en långsiktig lösning på kapacitetsproblematiken i Skåne är på plats.

*Under förutsättning att alla tillståndsprocesser löper som planerat.

SWITCH

Vår digitala marknadsplats SWITCH hjälper till att optimera användandet av vårt elnät och undvika kapacitetsbrist. Projektet är ett samarbete med bland andra Vattenfall och Svenska kraftnät.

Värmedelning med ectogrid™

Genom att koppla ihop byggnader med olika värmebehov kan vi utnyttja varandras överskottsvärme. Den första ectogrid™-anläggningen är redan i drift på Medicon Village i Lund.

DjupGeo: geotermisk fjärrvärme

DjupGeo är Sveriges första djupgeotermiska anläggning som levererar värme direkt till fjärrvärmenätet. Lösningen kan förse oss med 100 procent förnybar och utsläppsfri fjärrvärme.

Lokala energisystem i Simris

I lilla skånska Simris har vi skapat Sveriges första lokala energisystem. Här testar vi att göra byn självförsörjande på småskalig och lokal elproduktion från förnybara energikällor.