Många sektorer som idag släpper ut mycket koldioxid, som industrier och transporter, håller som bäst på att ställa om från fossila bränslen till eldrivna lösningar. Företag vill etablera sig eller expandera i våra växande städer. Behovet av digitala lösningar och tjänster blir större. Allt detta gör att efterfrågan på el ökar. Samtidigt växer andelen förnybar energi från vind och sol snabbt. Att samhället elektrifieras är positivt och nödvändigt, eftersom det är en förutsättning för både tillväxt och hållbarhet. Men den ökade efterfrågan ställer också krav på ett starkt och modernt elnät. 

Elektrifieringen av Sverige – Läs elektrifierings­rapport nummer 2

Läget på energimarknaden fortsätter att vara ansträngt med höga elpriser under en stor del av tiden. Under hösten har den distribuerade elen i E.ONs elnät minskat med cirka 10 procent. Denna siffra, som är korrigerad för effekten av det relativt varma vädret, visar att hushåll och företag snabbt har anpassat sig till det ansträngda läget och sparat el eller gått över till annan energianvändning. Detta gäller särskilt hushållen, som minskat elanvändningen med hela 15 procent jämfört med motsvarande tid förra hösten.

Elektrifiering av stad och rapport

Elektrifieringen av Sverige – Läs elektrifierings­rapport nummer 1

Energi­­omställningen pågår med full kraft. I vårt elnät skedde rekordstora anslutningar av solel under inledningen av 2022. Under mars och april anslöts för första gången mer än 1 000 solcells­anläggningar per månad. Samtidigt noterade vindkrafts­­produktionen ett rekord.

Elektrifierings­rapporten visar utvecklingen under inledningen av 2022. 

Sverige står inför en energiomställning

Sedan 2018 har Sverige en klimatlag som säger att vårt land senast 2045 ska ha nettonollutsläpp. För att det ska bli möjligt spelar el en avgörande roll. Sektorer som transport och industri står idag för de största utsläppen. Deras planer för att ställa om från fossila bränslen bygger till stor del på omfattande elektrifiering. Denna omställning gör att vi kommer att använda betydligt mer el framöver.

Elledningsstolpe framför vita moln och blå himmel

Växande städer

Både företag och människor söker sig till städerna. Inte så konstigt alltså att elbehovet ökar snabbast i storstadslänen. För att företag ska kunna etablera sig eller utöka sin verksamhet måste det finnas kapacitet att ansluta dem till elnätet. I förlängningen blir en tillförlitlig elförsörjning avgörande för Sveriges konkurrenskraft och tillväxt.

Motrorväg med bilar och lastbilar

Större andel förnybar energi

Energiomställningen innebär också en större andel förnybar energi i systemet, vilket ställer helt nya krav på elnätet. Elproduktion från sol och vind är både väderberoende och småskalig, där ett hushåll kan vara både producent och konsument av el. Det kräver ett smartare elnät som kan hantera oregelbundenhet och kombinera storskalig produktion med småskalig, lokal produktion.

Vindkraftverk vid åkrar
Nypon under Elledningar

Elnäten behöver förstärkas och byggas ut

Stora delar av Sveriges elnät är byggt för över femtio år sedan. Även utan en ökad elanvändning hade vi behövt investera stort i de föråldrade elnäten. När Sveriges elanvändning förväntas öka med upp till 50 procent fram till 2045 finns dessutom ett behov att förstärka befintliga elnät och bygga helt nya ledningar. Enligt energibranschen kommer det att krävas investeringar i elnäten på 500 miljarder kronor fram till 2045 för att nå målet om fossilfrihet. Det innebär att vi behöver göra historiskt stora investeringar under kommande år för att klara omställningen och göra det fortsatt möjligt för svenska företag och städer att växa.

Vi investerar 16 miljarder 2020-2023

Vi vill bidra till att göra energiomställningen möjlig. Som en av Sveriges största elnätsägare, är vår främsta prioritering att rusta elnäten för framtiden. Under 2016-2019 har vi investerat drygt 13 miljarder kronor i de svenska elnäten och 2020-2023 planerar vi att investera ytterligare 16 miljarder. Denna satsning krävs för att kunna ställa om.