För att möta ett snabbt växande elbehov behöver elnätet byggas ut och förstärkas. Men omställningen kräver inte bara en lösning utan många och en av dem kallas flexibilitet. 

Flexibilitet skapar effektiva elnät

  • Vad är flexibilitet?
    Idag är hela samhället starkt beroende av el men vi använder elen olika. Hushållen använder mest el på morgonen och kvällen runt middagstid, mindre under dagen och minst på natten. Ett stort fryslager för livsmedel använder mest el under de varma sommarmånaderna och elbussar kan laddas på natten. En industri har tecknat ett elabonnemang för att kunna växa i framtiden, men använder bara 75 procent just nu. Det finns alltså ”luft” i elsystemet, effekt som inte används – det är det som kallas flexibilitet.
  • Varför behövs flexibilitet?
    Om många olika aktörer vill använda elnätet och samtidigt behöver mer och mer el så finns det risk att elnätet inte kan överföra så mycket el som behövs. Det blir trångt i elnätet. Samtidigt tar det i dag mycket lång tid att få tillstånd att bygga nya elnät. Genom att använda flexibilitet använder vi dagens elnät mer effektivt och fler kan snabbare få tillgång till den el de behöver. Att använda flexibiliteten i elsystemet gör det lättare att ansluta förnybar energi och bidrar till ökad klimatnytta.
  • Vem kan bidra med flexibilitet?
    Det är inte bara företag och stora fastigheter som kan bidra med sin flexibilitet. Flexibilitet kan exempelvis komma från bostäder, genom att exempelvis sänka temperaturen med 0,5 grader dagtid under dagen sparas elektrisk effekt som kan användas någon annanstans. En så kallad aggregator kan samla flexibilitet från många små flexibilitetsleverantörer, till exempel villor.

Flexibilitet gynnar samhällsutvecklingen 

Ju bättre vi blir på att använda vår el på klokast möjliga sätt desto mer flexibilitet uppstår i elsystemet. Flexibilitetslösningar som E.ONs SWITCH som låter olika aktörer sälja sin flexibilitet gör nytta här och nu. På sikt kan användandet av flexibilitet betyda att vi i vissa fall kan skjuta upp eller undvika investeringar i elnätet. De som bidrar med sin flexibilitet gör alltså nytta för både samhället, klimatet och ekonomin. 

Så fungerar SWITCH

Lär dig mer om hur det fungerar att sälja och köpa flexibilitet i elnätet på den digitala effektmarknadsplatsen SWITCH.

EU-projektet CoordiNET

E.ON deltar tillsammans med Vattenfall Eldistribution, Svenska Kraftnät och Energiforsk i det EU-finansierade forskningsprojektet CoordiNET. Projektets syfte är att utveckla lokala marknadslösningar för mer effektiv användning av elnätet och hitta lösningar på kapacitetsbristen som finns på olika platser i det svenska elnätet. I Sverige finns marknadsplatser för flexibilitet i Skåne, Uppsala, på Gotland och i Västernorrland.